Kommissionen foreslår mere gennemsigtighed og mindre bureaukrati for virksomheder for at forbedre erhvervsklimaet i EU

Foto: Pixabay

Europa-Kommissionen har i dag vedtaget et forslag til direktiv, der gør det lettere for virksomheder at udvide anvendelsen af digitale værktøjer og processer inden for selskabsretten i EU. Forslaget har til formål at skabe bedre betingelser for de virksomheder, der er aktive på tværs af grænser, og at øge gennemsigtigheden og tilliden i erhvervslivet ved at gøre flere oplysninger om virksomhederne offentligt tilgængelige på EU-plan. Det vil også mindske bureaukratiet og spare ca. 437 mio. EUR i administration for virksomheder med aktiviteter på tværs af grænserne via et EU-selskabscertifikat og anvendelsen af “engangsprincippet”. Forslaget vil bidrage til yderligere digitalisering af det indre marked og hjælpe virksomheder, især SMV’er, med at gøre forretninger i EU.

Mindre bureaukrati og administration

De foreslåede regler mindsker bureaukratiet og administrationen for grænseoverskridende virksomhed gennem:

  • anvendelse af “engangsprincippet”, således at virksomheder ikke behøver at indgive oplysninger igen, når de opretter en filial eller en virksomhed i en anden medlemsstat. De relevante oplysninger kan udveksles via registersammenkoblingssystemet (BRIS)
  • et EU-selskabscertifikat, der indeholder en række grundlæggende oplysninger om virksomheder, og som vil være gratis og tilgængeligt på alle EU-sprog
  • en flersproget standardmodel for en digital EU-fuldmagt, som bemyndiger en person til at repræsentere en virksomhed i en anden medlemsstat
  • fjernelse af formaliteter, f.eks. behovet for apostillepåtegning eller bekræftede oversættelser af virksomhedsdokumenter.

Forbedring af gennemsigtigheden af og tilliden til grænseoverskridende virksomhed

Forslaget ajourfører de eksisterende selskabsretlige EU-regler (direktiv (EU) 2017/1132) for at tilpasse dem yderligere til den digitale udvikling og nye udfordringer og for at stimulere vækst og konkurrenceevne i det indre marked.

For at sikre større gennemsigtighed og tillid til virksomhederne har de foreslåede regler til formål at:

  • sikre, at vigtige oplysninger om virksomheder (f.eks. om partnerskaber og grupper af virksomheder) er offentligt tilgængelige, navnlig på EU-plan gennem BRIS
  • gøre det lettere at søge efter oplysninger om virksomheder i EU ved at gøre det muligt at søge gennem BRIS og samtidig gennem to andre EU-systemer, der sammenkobler nationale registre over reelt ejerskab og insolvensregistre
  • sikre, at virksomhedsoplysninger i selskabsregistre er nøjagtige, pålidelige og ajourførte, f.eks. ved at sørge for kontrol af virksomhedsoplysninger, inden de indføres i selskabsregistre i alle medlemsstater.

De næste skridt

Forslaget skal nu drøftes i Europa-Parlamentet og Rådet. Det foreslås, at medlemsstaterne får to år til at gennemføre direktivet i national ret efter forslagets vedtagelse.

Baggrund

Virksomheder er kernen i det indre marked. Takket være deres forretningsaktiviteter og investeringer, herunder på tværs af grænserne, spiller de en ledende rolle med hensyn til at bidrage til EU’s økonomiske velstand og konkurrenceevne og med hensyn til at gennemføre EU’s dobbelte omstilling til en bæredygtig og digital økonomi. Med henblik herpå har virksomhederne brug for en forudsigelig retlig ramme, der fremmer vækst og er tilpasset de nye økonomiske og sociale udfordringer i en stadig mere digital verden. De foreslåede foranstaltninger vil gælde for ca. 16 millioner selskaber med begrænset ansvar og 2 millioner partnerskaber i EU.

Med forslaget fastlægges det andet skridt i digitaliseringen af selskabsretten i EU. Digitaliseringsdirektivet (direktiv (EU) 2019/1151) fra 2019 sikrede, at selskabsretlige procedurer kan gennemføres online, og navnlig at virksomheder kan oprettes online. Dette forslag supplerer nævnte direktiv og har til formål at øge tilgængeligheden af virksomhedsoplysninger, navnlig på EU-plan, og at fjerne administrative hindringer, når virksomheder og myndigheder anvender sådanne oplysninger i grænseoverskridende situationer. Overordnet set fremmer forslaget “digital betjening som udgangspunkt” i forbindelse med adgang til eller anvendelse af virksomhedsoplysninger i interaktioner mellem virksomheder og selskabsregistre eller myndigheder. Forslaget vil desuden bygge på brugen af tillidstjenester og sikre, at løsninger såsom EU-selskabscertifikatet er kompatible med den kommende europæiske digitale ID-tegnebog

Forslaget vil bidrage til de digitaliseringsmål, der er fastsat i meddelelserne Det digitale kompas 2030: Europas kurs i det digitale årti og Digitalisering af retsvæsenet i Den Europæiske Union – En værktøjskasse fuld af muligheder, og lette grænseoverskridende udvidelse for SMV’er i overensstemmelse med meddelelserne Ajourføring af den nye industristrategi fra 2020 og En SMV-strategi for et bæredygtigt og digitalt Europa.

Som bebudet i Kommissionens arbejdsprogram for 2023 er dette forslag et af de vigtigste tiltag under den politiske prioritet “Et Europa klar til den digitale tidsalder”.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål og svar: Kommissionens forslag til et direktiv om at udvide anvendelsen af digitale værktøjer og processer inden for selskabsretten i EU

Websted – Selskabsret og virksomhedsledelse 

Forslag til et direktiv om yderligere at udvide og opgradere afvendelsen af digitale værktøjer og processer inden for selskabsretten i EU 

Bilag – Forslag til et direktiv om yderligere at udvide og opgradere afvendelsen af digitale værktøjer og processer inden for selskabsretten i EU