Nye EU-regler om reduktion, genbrug og genanvendelse af emballage

Billede: Mali Maeder-Pexels
  • Reglerne dækker hele emballagens livscyklus
  • Der skal være mindre emballage, mindre affald og flere restriktioner for visse emballageformater
  • Visse slags engangsplastemballage bliver forbudt fra den 1. januar 2030
  • Hver europæer producerer næsten 190 kg emballageaffald om året

Onsdag (24 april 2024) vedtog Europa-Parlamentet nye tiltag, der skal gøre emballage mere bæredygtig og mindske mængden af emballageaffald i EU.

Forordningen har til formål at gøre noget ved den konstant stigende mængde affald, harmonisere reglerne for det indre marked og fremme den cirkulære økonomi. Den blev vedtaget med 476 stemmer for, 129 imod og 24 hverken/eller.

Mindre emballage og flere restriktioner for visse typer

Der er opnået foreløbig enighed med Rådet om reglerne, som omfatter mål for reduktion af emballage (5 % inden 2030, 10 % inden 2035 og 15 % inden 2040) og pålægger EU-landene at reducere mængden af især plastemballageaffald. For at nedbringe mængden af unødvendig emballage må der maksimalt være et tomt rum på 50 % i multipak-, transport- og e-handelsemballage. Producenter og importører skal også sikre, at emballagens vægt og volumen minimeres.

Visse former for engangsplastemballage vil blive forbudt fra den 1. januar 2030. Det gælder bl.a. emballage til uforarbejdede friske frugter og grøntsager, emballage til føde- og drikkevarer, der fyldes og forbruges i caféer og restauranter, individuelle portioner (af f.eks. krydderier, saucer, fløde og sukker), miniatureemballage til toiletartikler på f.eks. hoteller og meget tynde plastbæreposer (under 15 mikrometer).

For at forebygge sundhedsskadelige virkninger indeholder forordningen et forbud mod anvendelse af såkaldte evighedsstoffer (per- og polyfluoralkylstoffer eller PFAS) over visse grænseværdier i emballage, der er i kontakt med fødevarer.

Opfordring til genbrug og genopfyldningsmuligheder for forbrugerne

Der er fastsat specifikke 2030-mål for genanvendelse af emballage til alkoholholdige og alkoholfri drikkevarer (undtagen f.eks. mælk, vin, aromatiseret vin og spiritus), transport- og salgsemballage samt multipakemballage. Medlemslandene kan på visse betingelser give en femårig dispensation fra disse krav.

De endelige distributører af drikkevarer og takeawaymad skal tilbyde forbrugerne, at de kan medbringe deres egne beholdere. De skal også bestræbe sig på at tilbyde 10 % af produkterne i genbrugsemballage inden 2030.

Genanvendelig emballage og bedre indsamling og genanvendelse af affald

I henhold til de nye regler skal al emballage (undtagen letvægtstræ, kork, tekstil, gummi, keramik, porcelæn og voks) være genanvendeligt. Det skal sikres ved hjælp af strenge krav til emballagen.

Reglerne omfatter også minimumsmål for genanvendt indhold i plastemballage og for genanvendelse af emballageaffald målt i vægtprocent.

Senest i 2029 skal 90 % af engangsbeholderne til drikkevarer af plast og metal (op til tre liter) indsamles separat (via retursystemer eller andre løsninger, der sikrer, at indsamlingsmålet nås).

Citat

Ordfører Frédérique Ries (Renew, Belgien) udtalte: “For første gang fastsætter EU mål for reduktion af emballage i en miljølov, uanset hvilket materiale der anvendes. De nye regler fremmer innovation og omfatter undtagelser for mikrovirksomheder. Forbuddet mod evighedskemikalier i fødevareemballage er en stor sejr for de europæiske forbrugeres sundhed. Vi opfordrer nu alle industrisektorer, EU-lande og forbrugere til at spille deres rolle i kampen for at begrænse emballage.”

Næste skridt

Rådet skal også formelt godkende aftalen, inden den kan træde i kraft.

Baggrund

I 2018 blev der omsat emballage for 355 mia. EUR i EU. Emballage er kilde til en stadig stigende mængde affald, idet den samlede mængde i EU er steget fra 66 millioner ton i 2009 til 84 millioner ton i 2021. Hver europæer producerede 188,7 kg emballageaffald i 2021. Tallet forventes at stige til 209 kg i 2030, hvis der ikke træffes yderligere foranstaltninger.

Med vedtagelsen af denne lovgivning imødekommer Parlamentet borgernes forventninger om, at man skal opbygge en cirkulær økonomi, undgå affald, udfase ikkebæredygtig emballage og gøre noget ved brugen af engangsplastemballage som udtrykt i forslag 5, stk. 1, 3, 4 og 5, forslag 11, stk. 1 og 4, og forslag 20, stk. 3, i konklusionerne fra konferencen om Europas fremtid.