MEP’erne godkender første EU-regler nogensinde om bekæmpelse af vold mod kvinder

Hver tredje kvinde i EU har været udsat for fysisk og/eller seksuel vold. Billede af Bianca Salgado - Pexels
  • Der indføres tiltag, som skal forebygge voldtægt og gøre det klarere, hvad samtykke er
  • Tvangsægteskaber og kvindelig kønslemlæstelse betragtes nu som forbrydelser
  • Videregivelse af private oplysninger online uden samtykke forbydes, og det samme gælder for “cyberflashing”
  • Der skal ydes specialiseret bistand til ofre

De nye regler skal forebygge kønsbaseret vold og beskytte ofre herfor, især kvinder og ofre for vold i hjemmet.

Med 522 stemmer for, 27 imod og 72 hverken/eller vedtog Europa-Parlamentet onsdag de første EU-regler nogensinde om bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet. Direktivet stiller krav om, at der indføres strengere love mod cybervold, ydes bedre bistand til ofre og tages skridt til at forebygge voldtægt.

Direktivet forbyder kvindelig kønslemlæstelse og tvangsægteskaber og skitserer særlige retningslinjer for lovovertrædelser, der begås online, bl.a. ”cyberflashing” og offentliggørelse af private oplysninger.

Derudover indeholder det en længere liste over skærpende omstændigheder for lovovertrædelser, der medfører strengere straffe. Det drejer sig f.eks. om forbrydelser mod offentlige personer, journalister og menneskerettighedsforkæmpere. På listen over skærpende omstændigheder finder man også intentionen om at straffe ofre baseret på deres køn, seksuelle orientering, hudfarve, religion, sociale oprindelse eller politiske overbevisning og ønsket om at bevare eller genoprette “ære”.

Seksuelle og reproduktive sundhedsydelser skal gøres tilgængelige

Ofrenes sikkerhed og velbefindende bør prioriteres. Der skal f.eks. sørges for, at de kan blive indkvarteret et sikkert sted. Og så bør sundhedsydelser, bl.a. de seksuelle og reproduktive, gøres tilgængelige. Myndighederne i EU-landene vil have skærpede forpligtelser med hensyn til indberetning og bevisindsamling, og de skal øge folks bevidsthed om, at sex uden samtykke betragtes som en strafbar handling.

Som følge af Parlamentets insisteren på området vil Kommissionen hvert femte år skulle aflægge rapport om, hvorvidt reglerne bør ændres.

Citater

Medordføreren fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling Frances Fitzgerald (EPP, Irland) udtalte følgende: “I dag har Parlamentet taget de første skridt til at gøre Europa til det første kontinent i verden til at sætte en stopper for vold mod kvinder. Dette er en vidtrækkende retsakt, der vil forebygge vold mod kvinder, beskytte ofre og retsforfølge gerningsmænd og dermed sikre en holistisk tilgang til bekæmpelse af disse afskyelige forbrydelser. Der kan ikke være lighed uden udryddelse af vold mod kvinder. Vi skal sikre, at der ikke er straffrihed for dem, der begår sådanne forbrydelser.”

Medordføreren fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Evin Incir (S&D, Sverige) havde følgende at sige: “Dette banebrydende direktiv er udtryk for vores urokkelige engagement i at styrke kvinders rettigheder og redde liv. Når vi marcherer fremad, skal vi huske dette øjeblik som det første historiske skridt i retning af at styrke kvinders rettigheder og belyse vejen mod en fremtid, hvor enhver kvinde kan leve uden frygt og undertrykkelse. Dette er en sejr for retfærdighed og lighed i hele Den Europæiske Union.”

Næste skridt

Direktivet træder i kraft 20 dage efter offentliggørelsen i EU-Tidende. EU-landene har derefter tre år til at indføre direktivets bestemmelser i deres nationale lovgivning.