Hvordan Parlamentet kæmper for ligestilling i EU

På arbejde. Foto af Brooke Cagle on Unsplash

Find ud af hvordan EU og Parlamentet kæmper for kvinders rettigheder på arbejdet, i politik og på andre områder.

Hvad gør EU for at bekæmpe kønsmæssig ulighed?

Fra begyndelsen har EU kæmpet for ligestilling og for at fremme et socialt Europa.

EU har vedtaget lovgivning, kommer med anbefalinger, udvekslinger, god praksis og finansiel støtte til konkrete handlinger i medlemslandene. Konceptet bag EU’s ligestillingspolitik baseres på EU-domstolens afgørelser. Parlamentet vedtager regelmæssigt rapporter på eget initiativ, der opfordrer til flere indsatser til at forbedre ligestillingen.

Parlamentet har været meget aktivt omkring at nå ligestilling mellem mænd og kvinder og har et stående udvalg for kvinders rettigheder og ligestilling. Hvert år markerer Parlamentet også Kvindernes Internationale Kampdag (8. marts) bl.a. ved at afholde flere arrangementer.

Ligestilling på arbejdet

I 2019 godkendte EU nye regler for familier og sygeplejerelateret orlov og mere fleksible arbejdsforhold for at skabe flere initiativer til at få fædre til at tage familierelateret orlov og til at øge kvindernes beskæftigelsesrate.EU-lovgivning om ligestilling på arbejdet:

  • Regler for beskæftigelse (inklusiv ligeløn, social sikkerhed, arbejdsforhold og chikane)
  • Regler for selvstændige
  • Ret til barselsorlov og forældreorlov

Mindsket lønforskel

Parlamentet opfordrer også til at introducere tiltag, der skal mindske lønforskelle. I 2017 tjente kvinder i EU i gennemsnittet 16% mindre end mænd og deres pensioner var 35,7% mindre værd.

Flere kvinder inden for IT og videnskab

Europa har store problemer med ligestillingen i den digitale sektor. Kvinder tager i mindre grad en uddannelse indenfor dette område og er underrepræsenterede på jobmarkedet. I en betænkning vedtaget i 2018 opfordrede Parlamentet EU-landene til at få tiltag på plads, der skal sikre fuld integration af kvinder i IT-sektoren også med hensyn til uddannelse og oplæring. Hver medlemsstat gennemfører princippet om lige løn til mænd og kvinder for samme arbejde eller arbejde af samme værdi. Artikel 157, konsolideret udgave af traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde (TEF)

Forebyggelse af vold mod kvinder

EU bekæmper vold mod kvinder på flere måder. Parlamentet har også pointeret, at der er et behov for at bekæmpe specifikke former for vold f.eks. seksuel chikane, menneskehandel, tvungen prositution, omskæring af kvinder og piger, cyberstalking og vold online:

Parlamentet har også gjort opmærksom på behovet for at bekæmpe særlige former for vold inklusiv sexchikane, menneskehandel, tvungen prostitutionomskæring af kvindercyberstalking og hævnporno.

I februar 2021 opfordrede MEP’erne Kommissionen til at komme med forslag til et EU-direktiv der skal forebygge og tackle alle former for kønsbaseret vold. I EU har 33% af kvinderne oplevet fysisk og/eller seksuel vold og 55% af kvinderne er blevet seksuel chikaneret.

Læs mere om hvordan EU tackler kønsbaseret vold.

Fra migrationspolitik til EU’s handel

Parlamentet har opfordret til, at Kommissionen inddrager kønsproblematikker på områder som handel, udvikling, landbrug, beskæftigelse og migration.

I en betænkning, der blev vedtaget i 2016, sagde Parlamentet, at EU skal have guidelines på kønsområdet for migrations- og asylpolitikken.

I en rapport vedtaget i 2018 sagde MEP’erne, at mere kønsspecifikke tilgange til klimaforandringspolitikken er nødvendig for at styrke kvinder og beskytte de fattigste.

Alle EU’s handelsaftaler skal indeholde bindende provisioner, der sikrer respekt for menneskerettigheder inklusiv ligestilling, sagde endnu en betænkning, der blev godkendt i 2018.

Kvinder i politik

Parlamentet har gentagne gange opfordret til, at ligestilling får større fokus i politik, og at kvinder deltager mere i beslutningsprocessen på alle niveauer.

I en rapport, der blev vedtaget i januar 2019, opfordrede Parlamentet de europæiske partier til at sikre, at både kvinder og mænd blev indstillet til de organer, der vil styre Parlamentet i den niende valgperiode. I det nye Europa-Parlament, der officielt begyndte sit mandat i juli 2019, er der flere kvinder end nogensinde før. De udgør 41% af MEP’erne mod 36,5% i den forrige periode.

Få mere information om EU’s socialpolitikker:

Kilde: Europa-Parlamentet

KILDEEuropa-Parlamentet
Tidligere artikelFlygtninge fra Ukraine: Operationelle retningslinjer til støtte for medlemsstaterne ved gennemførelsen af direktivet om midlertidig beskyttelse
Næste artikelTrods koldere efterår stiger nettoudledningen af ​​kuldioxid på den nordlige halvkugle