Flygtninge fra Ukraine: Operationelle retningslinjer til støtte for medlemsstaterne ved gennemførelsen af direktivet om midlertidig beskyttelse

Bild/Kilde: Europa-Kommissionen

Siden begyndelsen af den russiske militære invasion af Ukraine den 24. februar er mere end 3 millioner mennesker flygtet fra landet, og FN anslår, at mere end halvdelen af dem er børn. Som reaktion på denne hidtil usete situation blev man i EU på rekordtid enige om at aktivere direktivet om midlertidig beskyttelse for at hjælpe mennesker på flugt fra krigen i Ukraine. Direktivet har fundet umiddelbar anvendelse fra og med den 4. marts og sikrer nu millioner af mennesker øjeblikkelig beskyttelse og en klar retlig status.

Kommissionen fremlægger i dag operationelle retningslinjer til støtte for medlemsstaterne ved gennemførelsen af direktivet om midlertidig beskyttelse. De omfattende retningslinjer vil hjælpe de personer, der ankommer, med at få adgang til konsekvente og effektive rettigheder og medlemsstaterne med at påtage sig deres nye ansvar. 

Margaritis Schinas, næstformand med ansvar for fremme af vores europæiske levevis, udtaler: “Den hidtil usete beslutning om at yde øjeblikkelig beskyttelse til alle, der har hjemme i Ukraine, er nu ved at blive omsat til praksis. For at gøre denne proces så smidig som muligt bistår Kommissionen medlemsstaterne med operationel vejledning. For at sikre, at folk kan bevæge sig rundt i Unionen uden hindringer, præciserer vi f.eks., at de bør kunne få udstedt 15-dages visa ved grænsen, og at transportvirksomheder under ingen omstændigheder bør pålægges bøder for at transportere dem uden dokumentation. En af de største bekymringer nu er antallet af børn, der ankommer uledsaget, og som skal registreres og sikres særlig omsorg.”

Kommissær med ansvar for indre anliggender, Ylva Johansson, udtaler: “I løbet af få dage har 3 millioner mennesker krydset grænsen til EU. Solidariteten har været enorm, og myndighedernes reaktion har været imponerende, men der ligger en reel udfordring i at sikre, at de nationale systemer ikke overvældes, og at folk får den beskyttelse, de har ret til. På grundlag af spørgsmål fra medlemsstaterne foreslår vi disse operationelle retningslinjer, som vi løbende vil ajourføre for at sikre, at Kommissionen støtter medlemsstaterne i alle faser – fra ankomst til integration.”

Retningslinjer til medlemsstaterne

Retningslinjerne er tænkt som et dokument, der løbende ajourføres for at afspejle den faktiske situation under behørig hensyntagen til udviklingen i medlemsstaternes skiftende behov. De vigtigste elementer omfatter:

  • Præcisering af, hvem der har ret til midlertidig beskyttelse, herunder f.eks. personer, der har nydt godt af international beskyttelse eller en tilsvarende national beskyttelse i Ukraine inden den 24. februar, og som er blevet fordrevet fra Ukraine den 24. februar eller derefter, samt deres familiemedlemmer.
  • En definition af “tilstrækkelig beskyttelse” i henhold til national ret, der er et muligt alternativ, som medlemsstaterne kan tilbyde i stedet for midlertidig beskyttelse, og som ikke behøver at være identisk hermed, men som skal efterleve Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og ånden i direktivet om midlertidig beskyttelse. Respekten for den menneskelige værdighed og dermed en værdig levestandard skal sikres for alle.
  • Præcisering af den type dokumentation, der er nødvendig for at opnå midlertidig beskyttelse eller tilstrækkelig beskyttelse i henhold til national ret.
  • Tilskyndelse af medlemsstaterne til at overveje at udvide den midlertidige beskyttelse til at omfatte personer, der strengt taget ikke ville være omfattet af afgørelsens anvendelsesområde, men som har behov for beskyttelse, f.eks. personer, der flygtede fra Ukraine kort tid før den 24. februar 2022.
  • Børn: Retningslinjerne indeholder et særligt kapitel om børn. Der skal straks udpeges en værge eller passende repræsentation for uledsagede børn og teenagere. Kommissionen koordinerer også omfordelingsindsatsen med henblik på at overføre uledsagede børn og teenagere til andre medlemsstater. Alle børn på flugt fra krigen uanset deres status bør gives fuld beskyttelse og hurtig adgang til deres specifikke rettigheder (herunder uddannelse, sundhedspleje og psykosocial bistand).
  • Retningslinjer vedrørende specifikke rettigheder i henhold til direktivet om midlertidig beskyttelse: En opholdstilladelse bør tjene som dokumentation for en persons status i mødet med andre myndigheder, f.eks. arbejdsformidlinger, skoler og hospitaler. Såfremt der endnu ikke er udstedt opholdstilladelse, bør medlemsstaterne gøre det lettere at åbne bankkonti og tilgå relevante tjenester på grundlag af et ID-dokument eller dokumentation for indrejse i EU efter den 24. februar 2022.
  • Retningslinjer til sikring af fri bevægelighed både før og efter udstedelse af opholdstilladelse: Ukrainske statsborgere, der er i besiddelse af et biometrisk pas, eller statsborgere, der er fritaget for kravet om at være i besiddelse af et visum til kortvarigt ophold for at indrejse i Unionen, har ret til at færdes frit inden for Schengenområdet efter indrejse på området i 90 dage inden for en periode på 180 dage. For så vidt angår statsborgere, der ikke er fritaget for visumpligt, anbefaler Kommissionen, at de første indrejsemedlemsstater udsteder 15-dages visum ved grænsen, og at andre medlemsstater ikke pålægger transportvirksomheder, der befordrer personer, der nyder midlertidig beskyttelse, men som ikke er i besiddelse af gyldige indrejsedokumenter, bøder. Efter udstedelsen af opholdstilladelse har personer med midlertidig beskyttelse ret til at bevæge sig frit.
  • Bistand til hjemsendelse af personer, der ikke har ret til at opholde sig i EU, såsom behovet for at modtage konsulær bistand med henblik på hjemsendelse, hvilket Frontex kan bistå med.

Baggrund

Den 4. marts 2022 – efter Kommissionens forslag den foregående dag – vedtog Rådet med enstemmighed gennemførelsesafgørelsen om indførelse af midlertidig beskyttelse af personer på flugt fra krigen i Ukraine. Efter denne afgørelse modtog Kommissionen en klar anmodning om yderligere oplysninger og lancerede et websted for at informere og støtte personer, der flygter fra krig, ved deres ankomst til EU.

For at koordinere den operationelle støtte til de første indrejsemedlemsstater har Kommissionen indkaldt til møder om situationen i Ukraine som led i EU-planen for beredskab og krisestyring på migrationsområdet. Sideløbende med dette netværk samler og undersøger en “solidaritetsplatform”, der koordineres af Kommissionen, medlemsstaternes behov, for at de kan yde en operationel indsats. Disse retningslinjer vil også supplere de eksisterende retningslinjer for forvaltningen af de ydre grænser for at lette grænsepassagen ved grænserne mellem EU og Ukraine.

Yderligere oplysninger

Operationelle retningslinjer for gennemførelsen af Rådets gennemførelsesafgørelse om indførelse af midlertidig beskyttelse

Rådets gennemførelsesafgørelse om indførelse af midlertidig beskyttelse

Direktivet om midlertidig beskyttelse

Oplysninger til dem, der flygter fra krigen i Ukraine

Kilde: Europa Kommissionen