Cirkulær økonomi for tekstiler: tage ansvar for at reducere, genbruge og genanvende tekstilaffald og sætte skub i markederne for brugte tekstiler

Bilde: Pixabay

Kommissionen foreslår i dag (2023.06.05 n.r.) regler, der skal gøre producenterne ansvarlige for tekstilprodukters fulde livscyklus og støtte en bæredygtig håndtering af tekstilaffald i hele EU. Dette initiativ vil fremskynde udviklingen af sektoren for særskilt indsamling, sortering, genbrug og genanvendelse af tekstiler i EU i overensstemmelse med EU-strategien for bæredygtige og cirkulære tekstiler. En forøgelse af tilgængeligheden af brugte tekstiler forventes at skabe lokale arbejdspladser og spare penge for forbrugerne i og uden for EU, samtidig med at tekstilproduktionens indvirkning på naturressourcerne mindskes.

Kommissionen foreslår at indføre obligatoriske og harmoniserede ordninger for udvidet producentansvar for tekstiler i alle EU’s medlemsstater. Ordninger for udvidet producentansvar har været vellykkede med hensyn til at forbedre håndteringen af affald fra flere produkter såsom emballage, batterier og elektrisk og elektronisk udstyr. Producenterne vil dække omkostningerne ved håndtering af tekstilaffald, hvilket også vil give dem incitamenter til at reducere affald og øge tekstilprodukternes cirkularitet — og designe bedre produkter fra starten. Hvor meget producenter vil betale til ordningen for udvidet producentansvar, vil blive justeret på grundlag af tekstilers miljøpræstationer, et princip, der kaldes “økograduering“.

Fælles EU-regler om udvidet producentansvar vil også gøre det lettere for medlemsstaterne at gennemføre kravet om særskilt indsamling af tekstiler fra 2025 i overensstemmelse med gældende lovgivning. Producenternes bidrag skal finansiere investeringer i særskilt indsamling, sortering, genbrug og genanvendelse. De foreslåede regler om affaldshåndtering har til formål at sikre, at brugte tekstiler sorteres til genbrug, og at det, der ikke kan genbruges, først og fremmest er rettet mod genanvendelse. Sociale virksomheder, der er aktive inden for indsamling og behandling af tekstiler, vil drage fordel af øgede forretningsmuligheder og et større marked for brugte tekstiler.

Det forslag, der fremlæggesi dag, vil også fremme forskning i og udvikling af innovative teknologier til tekstilsektorens cirkularitet såsom fiber-til-fibergenanvendelse.

Forslaget behandler også spørgsmålet om ulovlig eksport af tekstilaffald til lande, der er dårligt rustet til at håndtere det. Dennye lov vil præcisere, hvad der udgør affald, og hvad der betragtes som genanvendelige tekstiler, for at sætte en stopper for praksis med eksport af affald, der skjules som værende til genbrug. Dette vil supplere foranstaltningerne i forslaget til en ny forordning om overførsel af affald, som vil sikre, at overførsel af tekstilaffald kun finder sted, når der er garanti for, at affaldet håndteres på en miljømæssigt forsvarlig måde.

Dagens forslag til en målrettet revision af affaldsrammedirektivet omfatter også foranstaltninger vedrørende madspild, som er beskrevet i et særskilt spørgsmål.

Næste skridt

Kommissionens forslag om en målrettet ændring af affaldsrammedirektivet vil nu blive behandlet af Europa-Parlamentet og Rådet efter den almindelige lovgivningsprocedure.

Tvistens baggrund

EU producerer 12.6 mio. ton tekstilaffald om året. Beklædning og fodtøj tegner sig alene for 5.2 mio. ton affald, hvilket svarer til 12 kg affald pr. person hvert år. I øjeblikket indsamles kun 22 % af tekstilaffald fra forbrugsleddet særskilt til genbrug eller genanvendelse, mens resten ofte forbrændes eller deponeres.

Affaldsrammedirektivet er EU’s retlige ramme for affaldshåndtering i EU. Det fastsætter definitioner vedrørende affaldshåndtering, herunder definitioner af affald, genanvendelse og nyttiggørelse, affaldshierarkiet og grundlæggende begreber.

Det initiativ, der fremlægges i dag, lever op til Kommissionens tilsagn i EU-strategien for bæredygtige og cirkulære tekstiler om at foreslå foranstaltninger til harmonisering af reglerne for udvidet producentansvar for tekstiler og om at udvikle økonomiske incitamenter til at gøre tekstilprodukter mere bæredygtige og cirkulære.