Forskare: Minskad pendling till Danmark en av orsakerna till Malmös höga arbetslöshet

Att färre pendlar från Malmö till Danmark idag än innan finanskrisen 2008 pekas i en ny rapport ut som en bidragande orsak till Malmös höga arbetslöshet i relation till resten av Sverige. Foto: News Øresund

Att färre pendlar från Malmö till Danmark idag än innan finanskrisen 2008 pekas i en ny rapport ut som en bidragande orsak till Malmös höga arbetslöshet i relation till resten av Sverige. Rapporten, som är skriven av docent Martin Nordin vid Lunds universitet, är den första som lämnas över till Malmös tillväxtkommission i syfte att förbättra förutsättningarna för Malmös framtida utveckling.  

Sedan finanskrisen 2008 har Malmös arbetslöshet ökat allt mer jämfört med i resten av landet, och det så kallade arbetslöshetsgapet har växt till runt sju procentenheter. I rapporten, som är skriven av Martin Nordin som är docent på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, undersöks vilka förklaringar som finns till det ökade arbetslöshetsgapet.

Åren före finanskrisen var ett toppår för Öresundspendlingen som sedan sjönk markant under och efter krisen för att senare stabiliseras under åren före coronapandemin. I rapporten lyfts detta fram som en av orsakerna till att Malmös arbetslöshet fortsatt var kvar på en hög nivå även under den efterföljande högkonjunkturen.

”Malmös sysselsättning ökar men samtidigt motverkas en minskning av Malmös arbetslöshet. Rapporten tolkar det som att (de tidigare) arbetspendlarna tar många av de nya jobben som skapas under den senaste högkonjunkturen vilket innebär att arbetslösa som står på marginalen att komma in på arbetsmarknaden inte gynnas av högkonjunkturen på samma sätt i Malmö som arbetslösa i andra delar av riket”, skriver Martin Nordin i rapporten.

Men den förändrade gränspendlingen är inte den enda orsaken till den höga arbetslösheten. Rapporten visar även att utbildningsnivån, segregation kopplat till en hög invandrartäthet i vissa stadsdelar, en stor andel unga samt Malmös näringslivsstruktur med få lågkvalificerade jobb är förklarande orsaker till arbetslöshetsgapet.

Kilde: News Øresund