Brint: Hvad gavner det EU?

Billede af Roman fra Pixabay

Find ud af hvilken gavn energi fra brint har, og hvordan EU ønsker at udnytte det i den grønne omstilling.

Ren energi er en nøgle til det klimaneutrale Europa

På vejen mod et klimaneutralt Europa og en renere planet, som en del af den grønne aftale, er det vigtigt at modernisere den generelle energiforsyning og skabe fuldt ud integrerede energisystemer. EU’s grønne omstilling skal kombineres med adgang til renere, mere prisvenlig og sikker energi for virksomheder og forbrugere.
EU står over for en udfordring, da dets energiproduktion og forbrug stod for 75% af EU’s drivhusgasudslip i 2018, og 58% af energien bliver stadig importeret, primært olie og gas.

I juli 2020 foreslog Kommissionen en strategi for brint for et klimaneutralt Europa, der skal øge hastigheden af udviklingen af ren brint og sikre dets rolle som en hjørnesten i et klimaneutralt energisystem fra 2050.

Er brint en vedvarende energikilde?

Der er forskellige typer af brint, der kategoriseres efter produktionsprocessen og resulterer i forskellige mængder CO2-udslip. Ren brint  (‘vedvarende brint’ eller ‘grøn brint’) produceres ved elektrolyse af vand ved at bruge elektricitet fra vedvarende kilder, og ingen CO2 bruges under denne produktion.
MEP’erne insisterer på, at det er vigtigt at klassificere de forskellige typer af brint og ønsker en ensartet, EU-dækkende terminologi, der skal have en klar skelnen mellem vedvarende og lavkarbonsbrint. I en afstemning i maj 2021 i plenarforsamlingen, som svar til Kommissionens forslag, ventes MEP’erne at sige, at det kun er grøn brint, produceret fra vedvarende kilder, der kan bidrage til at opnå klimaneutralitet på lang sigt.

Lige nu spiller brint kun en lille rolle i den overordnede energiforsyning. Der er udfordringer vedrørende konkurrencedygtigheden, produktionens størrelse, behov for infrastrukturen og sikkerheden. Men brint ventes at kunne være med til at gøre transporten, opvarmningen af bygninger og de industrielle processer fri for udslip, såvel som kunne blive oplagret i fremtiden.

MEP’erne ønsker, at Kommissionen og EU-landene giver incitamenter til produktionen og brugen af brændstoffer fra vedvarende kilder.

Hvad er fordelene ved brint?

Brint står for 2% af EU’s energimiks, hvoraf 95% produceres af fossile brændstoffer, der udslipper 70-100 mio. tons CO2 om året.
Ifølge forskning kan de vedvarende energikilder levere en markant del af det europæiske energimiks i 2050, hvoraf brint kan stå for 20% og mellem 20-50% for transporten og 5-20% i industrien.

En økonomi med vedvarende brint kan mindske den globale opvarmning signifikant sammenlignet med en økonomi med fossile brændstoffer.

Brint bruges mest som råmateriale i industrielle processer, men også som brændstof til rumraketter.

Brint kan være et godt brændstof fordi:

• Dets brug af energi skaber ikke udslip. Vand er det eneste biprodukt fra processen.
• Det kan bruges til at producere andre gasser og flydende brændstoffer.
• Den eksisterende infrastruktur (transport der kører på gas og lagring af gas) kan blive omskolet til at bruge brint
• Det har en højere energitæthed end batterier, så det kan bruges til langdistancetransport og transport af tunge varer.

Hvad ønsker Parlamentet?
• Incitamenter til at stimulere behovet og at skabe et europæisk brintmarked og hurtig implementering af brintinfrastruktur.
• Udfasning af fossilbaseret brint så hurtigt som muligt.
• Al brintimport skal certificeres på samme må som EU-produceret brint, inklusiv produktion og transport til at undgå kulstoflækage.
• Evaluering af mulighederne for at genbruge eksisterende gasledninger til transport og oplagring af brint under jorden.

Brint som et af EU’s alternative brændstoffer

I 2022, mens EU forsøgte at blive af med sin afhængighed af russiske fossile brændstoffer og bevæge sig hen mod sin forpligtelse til at blive klimaneutral fra 2050, fremlagde Kommissionen EU’s REPower-strategi til at få en billigere, sikker og bæredygtig energi. Med denne plan skal EU øge sin brintproduktion frem til 2030 og øge mængden af brint til 20 megaton/år fra 10 megaton/år ifølge Brintstrategien 2020.

Som en del af lovgivningen til at mindske drivhusgasser – kendt som Fit for 55 – vedtog MEP’erne i 2022 deres holdning til EU’s udkast til nye regler, der skal øge opsættelsen genopladnings- og alternative genoptankningsstationer , herunder for elektricitet og brint. I 2021, havde E 136 brintgenopfyldningssteder, og MEP’erne forlanger, at der opstilles brintgenoptankningsstationer ved hver 100. km langs EU’s veje inden 2028.

Kilde: Europa-Parlamentet