Toldunionen: Kommissionen vil indføre en ny kvikskranke for at modernisere og strømline toldkontrollen, lette samhandelen og forbedre samarbejdet

BIld av Harald Landsrath från Pixabay

Europa-Kommissionen har i dag præsenteret et nyt initiativ, som vil gøre det lettere for de forskellige myndigheder, der beskæftiger sig med toldbehandling, at udveksle elektroniske oplysninger, som indgives af erhvervsdrivende. De erhvervsdrivende vil samtidig kun skulle indgive de oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med import og eksport af varer, én gang. Den såkaldte EU-kvikskranke på toldområdet skal hjælpe med at øge samarbejdet og koordineringen mellem de forskellige myndigheder med henblik på at lette den automatiske kontrol af ikke-toldmæssige formaliteter i forbindelse med varer, der indføres til eller udføres fra Unionen.

Formålet med kvikskranken er at digitalisere og strømline procedurerne, så virksomhederne i sidste ende ikke længere vil skulle indgive dokumenter til flere forskellige myndigheder via forskellige portaler. Det forslag, der præsenteres i dag, er det første konkrete resultat af den nyligt vedtagne handlingsplan for at bringe toldunionen op på det næste niveau. Det markerer starten på et ambitiøst projekt om at modernisere grænsekontrollen over de næste 10 år med henblik på at lette samhandelen, forbedre sikkerheds- og overensstemmelseskontrollen og lette virksomhedernes administrative byrde.

Paolo Gentiloni, EU-kommissær med ansvar for økonomi, udtaler: “Digitaliseringen, globaliseringen og ændringer af handelsforholdene skaber både fordele og ulemper, når det kommer til varer, der krydser EU’s grænser. For at løfte disse udfordringer skal toldmyndighederne og andre kompetente myndigheder fungere som en samlet enhed og anvende en mere helhedsorienteret tilgang i forbindelse med de mange kontroller og procedurer, der skal til for at sikre en mere gnidningsløs og sikker samhandel. Det forslag, vi præsenterer i dag, er et første skridt i retning af at skabe et papirløst og fuldt integreret toldmiljø og et bedre samarbejde mellem alle myndighederne ved de ydre grænser. Jeg opfordrer alle medlemsstaterne til at yde deres for at gøre det til en ægte succeshistorie.”

Toldunionen skaber lettere betingelser for samhandelen, som hvert år udgør mere end 3,5 bio. EUR. Det er vigtigt at sikre en effektiv toldbehandling og toldkontrol, så samhandelen kan foregå gnidningsløst, samtidig med at vi beskytter borgerne og virksomhederne i EU og værner om miljøet. Coronakrisen har understreget betydningen af smidige og robuste toldprocedurer, og dette vil blive stadig vigtigere, efterhånden som handelsmængderne fortsætter med at vokse, og der opstår nye udfordringer i forbindelse med digitalisering og e-handel, herunder nye former for svig.

De nuværende formaliteter ved EU’s ydre grænser involverer ofte mange forskellige myndigheder med ansvar for forskellige politikområder såsom sundhed og sikkerhed, miljø, landbrug, fiskeri, kulturarv samt markedsovervågning og produktoverensstemmelse. Virksomhederne skal derfor indgive oplysninger til flere forskellige myndigheder, som hver har deres egne portaler og procedurer. Det er både besværligt og tidskrævende for de erhvervsdrivende og nedsætter myndighedernes evne til at håndtere risiciene i fællesskab.

Det forslag, der præsenteres i dag, markerer et første skridt hen imod oprettelsen af en digital ramme for øget samarbejde mellem alle grænsemyndigheder ved hjælp af en kvikskranke. Kvikskranken vil sætte virksomheder og erhvervsdrivende i stand til at indgive oplysninger i én enkelt portal i en given medlemsstat, hvilket reducerer dobbeltarbejde, tid og omkostninger. Toldmyndighederne og andre myndigheder vil derefter alle kunne benytte disse oplysninger, hvilket muliggør en fuldt koordineret tilgang til toldbehandling og giver et klarere overblik på EU-plan over, hvilke varer der indføres i eller udføres fra EU. 

Det er et ambitiøst projekt, som vil kræve betydelige investeringer både på EU-plan og i medlemsstaterne for at blive fuldt gennemført i løbet af de næste 10 år. Kommissionen vil støtte medlemsstaterne i deres forberedelser, hvor det er muligt, bl.a. med finansiering fra genopretnings- og resiliensfaciliteten, så de kan høste det fulde udbytte af kvikskranken på lang sigt. 

Baggrund

EU er den største handelsblok i verden og tegner sig for 15 % af verdenshandelen. I 2018 behandlede mere end 2 000 toldsteder i EU knap 343 millioner toldangivelser, og de opkrævede told for 25,3 mia. EUR.

Kvikskranken er en del af den nye handlingsplan for toldunionen, som indeholder en række foranstaltninger til at gøre EU’s toldsystem mere intelligent, mere innovativt og mere effektivt i løbet af de næste fire år. I sine politiske retningslinjer bebudede Kommissionens formand Ursula von der Leyen planer for en integreret europæisk tilgang til toldrisikostyring, som støtter effektiv kontrol fra EU-medlemsstaternes side. Foranstaltningerne vil styrke toldunionen og forbedre muligheden for at opkræve indtægter til EU og værne om borgernes og virksomhedernes sikkerhed, sundhed og velstand.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål & svar

Faktablad

Forslaget til en kvikskranke

Videoklip på toldområdet