EU’s genopretning: MEP’erne vil inkludere energitiltag i de nationale planer

Bild: Sebastian Ganso from Pixabay
  • Genopretnings- og resiliensfaciliteten som et effektivt redskab til at levere sikker og grøn energi
  • Støtte til sårbare husstande, SMV’er og mikrovirksomheder
  • Nye regler vil omfatte foranstaltninger, der træder i kraft den 1. februar 2022 og fremefter

Parlamentet vil inkludere REPowerEU-foranstaltninger i de nationale genopretningsplaner for at gøre EU uafhængig af russiske fossile brændstoffer og fremskynde den grønne omstilling.

I henhold til den tekst, der blev vedtaget på plenarmødet torsdag med 471 stemmer for, 90 imod og 53 stemmer hverken for eller imod, skal EU-lande, der forelægger en ændret genopretnings- og resiliensplan efter dette forslag er trådt i kraft, medtage foranstaltninger til at spare energi, producere ren energi og diversificere energiforsyningen som fastsat i EU’s REPowerEU-plan.

Styrke uafhængigheden og bekæmpe energifattigdom

MEP’erne ændrede Kommissionens oprindelige forslag, så nye REPowerEU-kapitler omfatter foranstaltninger til at mindske energisårbarheder i EU. De nye regler vil omfatte foranstaltninger fra den 1. februar 2022 og fremefter.

Foranstaltningerne i RePowerEU-kapitlerne bør prioritere investeringer i bekæmpelse af energifattigdom for sårbare husholdninger, SMV’er og mikrovirksomheder.

Finansiering

MEP’erne ønsker yderligere 20 mia. EUR i tilskud, som Kommissionen har foreslået, kommer fra en tidligere auktionering af nationale udledningskvoter under EU’s udledningshandelssystem (ETS) i stedet for at anvende kvoter fra EU’s markedsstabilitetsreserve. De ønsker også, at Kommissionen udpeger yderligere finansieringskilder som supplement til finansieringen af REPowerEU-foranstaltninger, herunder ved at give mulighed for fleksibilitet i anvendelsen af ubrugte midler, navnlig overskydende midler fra budgetcyklussen for 2014-2020.

Disse yderligere tilskud vil blive fordelt til medlemslandene under hensyntagen til deres energiafhængighed, stigningen i husholdningernes energirelaterede omkostninger og andelen af fossile brændstoffer i det nationale bruttoenergiforbrug.

Medlemslandene bør tage hensyn til input fra regionale myndigheder, NGO’er og arbejdsmarkedets parter, når de gennemfører de nye foranstaltninger.

Tværnationale foranstaltninger og klima

MEP’erne opfordrer EU-landene til at sikre, at mindst 35 % af deres udgifter under REPowerEU-kapitlerne afsættes til tværnationale foranstaltninger, selv om de gennemføres af ét EU-land, og medmindre Kommissionen giver dispensation under særlige omstændigheder.

MEP’erne var enige om, at princippet om ikke at gøre væsentlig skade bør anvendes i REPowerEU-kapitlerne, medmindre visse betingelser er opfyldt, og kun for foranstaltninger, der træder i kraft senest den 31. december 2024.

Næste skridt

Afstemningen på plenarmødet udgør forhandlingsmandatet for de kommende forhandlinger med EU’s regeringer.