Nyt EU-program skal forbedre sundhedssektoren

Billedkilde: capture film/Europa-Parlamentet

Et nyt EU-program skal styrke Europas sundhedssystemer, så de bedre kan stå imod større grænseoverskridende kriser i fremtiden som f.eks. Covid-19 pandemien.

Covid-19 udbruddet har vist, at der er behov for, at EU-landene samarbejder og koordinerer bedre i krisetider, og at EU’s kapacitet til at modsvare nye og fremtidige grænseoverskridende sundhedstrusler skal forbedres.

Det nye EU-sundhedsprogram kaldet “EU4Health” skal udfylde de huller, som pandemien har afsløret. Medlemslandene har selv ansvaret for deres sundhedspolitikker, men EU kan komplementere og støtte nationale tiltag og vedtage lovgivning i specifikke sektorer.

Find ud af mere om EU’s sundhedspolitik

Udover bedre beskyttelse imod og håndtering af kriser ved at styrke medlemslandenes sundhedssystemer og levere bedre pleje, skal EU4Health-programmet levere innovation, investeringer og forbedre sundheden.

“EU4Health” er en del af genopretningsplanen “Næste Generation EU”, som kommissionsformand Ursula von der Leyen d. 27. maj fremlagde i plenar. I en betænkning om EU’s budget efter 2020 vedtaget d. 15. maj insisterede MEP’erne på at få skabt et nyt enestående sundhedsprogram.

Parlamentet vil have en europæisk sundhedsunion

I en betænkning vedtaget d. 10. juli, og efter en debat med sundhedskommissær Stella Kyriakides d. 8. juli, har Parlamentet fastlagt sine principper for en fremtidig sundhedsstrategi i EU. MEP’erne understregede igen behovet for at lære af coronaviruspandemien og at have stærkere værktøjer i EU til at håndtere nødsituationer på sundhedsområdet. De beder om:

• Minimumstandarder for kvalitetspleje og stresstests for nationale sundhedssystemer til at identificere svagheder og sikre, at de er klar til fremtidige sundhedskriser
• En “Europæisk Sundhedsmodsvarmekanisme” skal tackle kriser effektivt, ved at have en bedre koordinering på EU-niveau til f.eks. at sikre reserver af medicin og medicinsk udstyr.
• Prisvenlige Covid-19 vacciner og behandlinger skal gøres tilgængelige på verdensplan.
• Fuld implementering af princippet om ‘sundhed i alle politikker’, integrering af sundhedsaspekter i alle relevante politikker som f.eks. landbrug, transport, international handel, forskning, miljø og klimabeskyttelse.

“Covid-19 pandemien har vist, at EU’s sundhedspolitikker skal styrkes. Parlamentet har forpligtet sig til at bruge midler fra EU’s Sundhedsprogram til at skabe reel værdi og beskytte europærernes fremtidige sundhed,” sagde Pascal Canfin (Forny Europa, Frankrig), der er formand for ENVI-udvalget. Programmet vil dække perioden 2021-2027, men alle initiativer forventes at træde i værk inden for det første år.

Tackling af grænseoverskridende sundhedstrusler

Programmet skal forbedre forebyggelsen, paratheden, tilsynet og modsvaret i krisetider og forbedre koordineringen af kapaciteten i nødsituationer. Det skal opbygge reserver af medicin og medicinsk udstyr, sundhedspersonale og eksperter og give teknisk assistance.

“RescEU” – der er en del af EU’s Civilbeskyttelsesmekanisme – vil fortsætte med at give et hurtigt modsvar og fokus på den direkte krisehåndtering, mens “EU4Health” vi inkludere strategisk medicinse oplagring til brug på lang sigt og en reserve af medicinsk personale, der kan mobiliseres i en krisetid.

Medicin og medicinsk udstyr skal gøres prisvenlige og tilgængelige

EU ønsker at støtte tiltag til at føre tilsyn med knapheden af medicin, medicinsk udstyr og andre sundhedsprodukter, der er relevante i en krisetid, og begrænse afhængigheden af import af medicin og aktive farmaceutiske ingredienser fra tredje lande. Det skal ligeledes øge innovationen og en mere miljøvenlig produktion. 

Styrkelse af sundhedssystemerne og sundhedspersonalet

Nationale sundhedssystemer skal blive mere effektive og robuste ved at øge investeringerne i sygdomsforebyggelsesprogrammer; støtte udvekslingen af bedste praksisser; globalt samarbejde; og forbedre adgangen til sundhedspleje.

Tackling af de langsigtede udfordringer

Blandt de andre problemstillinger som, “EU4Health” skal adressere, er:

• prisvenlig sundhedspleje af god kvalitet til alle ved at fjerne uligheder i sundhedssektoren
• øge brugen af digitale opfindelser
• tackle sygdomme som hjerte-karsygdomme, diabetes og kræft med det mål at reducere dødeligheden med en tredjedel fra 2030.
• tale for et mindsket brug af antibiotika til at bekæmpe antimikrobialsk resistance
• forbedrede vaccinationsrater i medlemslandene
• udvidelse af succesfulde initiativer (som de Europæiske Reference Netværker, der forbinder sundhedspersonalet, der arbejder med patienter med sjældne sygdomme)
• tackling af konsekvenserne af forurening og demografiske forandringer

Hvordan skal det finansieres?

Kommissionen foreslår at investere €9,4 mia. fra det næste langsigtede budget i EU4Health-programmet. Det er 23 gange mere end sundhedsfinansieringen for 2014-2020. EU4Health skal bl.a. sikre skræddersyet hjælp og rådgivning til medlemslandene, samarbejde på tværs af grænserne og datainsamling.

Flere investeringer i sundhed forventes at ske gennem EU’s andre programmer inklusiv: fonde for den europæiske regionale udvikling og samhørighed til medicinsk infrastruktur, Horizon Europa til sundhedsforskning og innovation, ESF+ for oplæring og støtte til sårbare grupper.

Næste skridt

Parlamentet og EU’s regeringer vil forhandle Kommissionens forslag om “EU4Health” som en del af en aftale om det næste langsigtede budget. Programmet forventes at blive lanceret fra 1. januar 2021.