MEP’erne vedtager strengere CO2-emissionsmål for lastbiler og busser

Parlamentet vedtager nye regler for at reducere forureningen fra tunge køretøjer. Foto: Sabine / Pixabay
  • Opfyldelse af klimaambitionerne og forbedring af luftkvaliteten i EU
  • Nulemissionsbybusser i 2035
  • Tunge køretøjer tegner sig for 25 % af drivhusgasemissionerne fra EU’s vejtransport

Onsdag vedtog Parlamentet nye foranstaltninger, der allerede er aftalt med Rådet, for at styrke CO2-emissionsreduktionsmålene for nye tunge køretøjer.

Forordningen, der omhandler emissioner fra nye lastbiler, busser og anhængere, blev godkendt af MEP’erne med 341 stemmer for, 268 imod og 14 hverken for eller imod.

CO2-emissionerne fra store lastbiler (herunder erhvervskøretøjer såsom skraldebiler, tipvogne eller betonblandere) og busser skal reduceres med 45 % i perioden 2030-2034, med 65 % i 2035-2039 og med 90 % fra 2040. Inden 2030 skal nye bybusser reducere deres emissioner med 90 % og blive nulemissionskøretøjer inden 2035. Der er også fastsat emissionsreduktionsmål for påhængskøretøjer (7,5 %) og sættevogne (10 %) fra 2030.

I henhold til loven skal Kommissionen senest i 2027 foretage en detaljeret gennemgang af effektiviteten og virkningen af de nye regler. Denne revision skal bl.a. vurdere, om reglerne skal anvendes på små lastbiler, hvilken rolle en metode til registrering af tunge køretøjer, der udelukkende kører på CO2-neutrale brændstoffer, spiller, og hvilken rolle en kulstofkorrektionsfaktor kan spille i overgangen til tunge nulemissionskøretøjer.

Citere

Ordfører Bas Eickhout (Verts/ALE, NL) udtalte: “Omstillingen til nulemissionslastbiler og -busser er ikke kun nøglen til at opfylde vores klimamål, men også en afgørende drivkraft for renere luft i vores byer. Vi skaber klarhed for en af de største fremstillingsindustrier i Europa og et stærkt incitament til at investere i elektrificering og brint.”

Næste trin

Rådet mangler stadig formelt at godkende aftalen, før den kan træde i kraft.

Baggrund

Tunge køretøjer er ansvarlige for mere end 25 % af drivhusgasemissionerne fra vejtransport i EU og tegner sig for over 6 % af EU’s samlede drivhusgasemissioner. Ifølge Kommissionens lovgivningsforslag, der blev fremlagt i februar 2023, er en reduktion af disse emissioner afgørende for EU’s mål om at opnå klimaneutralitet senest i 2050 og sænke efterspørgslen efter importerede fossile brændstoffer.