EU vil definere kriterierne for ‘grønne investeringer’

Image by Menno de Jong from Pixabay

Til at få flere miljøvenlige investeringer vil EU have regler for, hvad der kvalificerer til at være grønne eller bæredygtige aktiviteter.

Ved junis plenarsession vil MEP’erne stemme om en ramme, der definerer hvilke aktiviteter, der kan betragtes som værende bæredygtige. Dette vil etablere et fælles klassifikationssystem på tværs af EU, give virksomheder og investorer klarhed og opfordre den private sektor til at øge finansieringen til overgangen til klimaneutralitet.

Parlamentet og Rådet nåede frem til en midlertidig aftale i december 2019. Parlamentets økonomiudvalg og miljøudvalg bakkede op om aftalen d. 28. maj.

Behov for en fælles definition

Bæredygtig udvikling kræver bevarelse af de naturlige ressourcer og respekt for mennesker og sociale rettigheder. Klimahandlinger er et vigtigt aspekt, da behovet for at begrænse klimaforandringerne bliver mere og mere nødvendigt.

EU er forpligtet til gradvist at reducere sit drivhusgasudslip. Den Europæiske Grønne Aftale, EU’s hovedinitiativ for dets klimahandlinger, har et mål om at EU skal være klimaneutralt fra 2050.

Til at nå dette mål bliver EU nødt til at investere i nye teknologier. Kommissionen vurderer, at Europa har brug for omkring €260 mia. i ekstra årlige investeringer det næste årti.

Offentlige investeringer vil ikke være tilstrækkelige, og private investorer bliver nødt til at træde til for at finansiere klimavenlige projekter. Dette kræver klare kriterier for, hvad der er bæredygtigt og miljøvenligt. Ellers risikerer nogle projekter at blive “greenwashing”, dvs. projekter, der lader til at være grønne, men ikke er det.

Nogle EU-lande er allerede begyndt at udvikle systemer for klassificeringen. Men selskaber, der søger finansiering og investorer, der ønsker at støtte bæredygtige projekter, vil få gavn af de fælles EU-standarder.

Hvilke økonomiske aktiviteter er “bæredygtige”?

“Taksonomireglerne” har seks miljømål og slår fast, at en aktivitet kan betragtes som værende bæredygtig, hvis den bidrager til enhver af dem uden at skade de andre.

Princippet om “ingen skade” (hvilket mangler at blive defineret af Kommissionen) skal sikre, at den økonomiske aktivitet, der gør mere skade på miljøet, end den gavner, ikke kan klassificeres som bæredygtig. Miljømæssigt bæredygtige aktiviteter skal også respektere menneskerettigheder og arbejdsrettigheder.

Miljømålsætningerne:

(a) afbødning af klimaforandringer (at undgå/reducere drivhusgasudslip)
(b) klimaforandringstilpasning
(c) bæredygtig brug og beskyttelse af vand og havressourcer 
(d) overgang til en cirkulær økonomi
(e) forebyggelse og kontrol af forurening
(f) beskyttelse og restorering af biodiversitet og økosystemer

Deltagerne på de finansielle markeder, der sælger finansielle produkter, og selskaber med mere end 500 ansatte, skal fremlægge, hvordan deres aktiviteter bridrager til miljømålsætningerne.

Næste skridt

Efter reglerne er vedtaget, vil Kommissionen udvikle tekniske kriterier for hver målsætning. Disse skal allerede være klare ved udgangen af 2020. Tidsfristen for resten af målsætningerne er udgangen af 2021. Reglerne vil træde i kraft for hver miljømålsætning et år efter det tekniske kriterie er blevet fastlagt.