Der er behov for EU-regler mod urimelige retssager rettet mod kritiske røster

People holding placards and photos of killed journalist Daphne Caruana Galizia, stage a protest called by Galizia's family and civic movements, on November 29, 2019 outside the office of the prime minister in Valletta, Malta. - Malta's Prime Minister Joseph Muscat came under increasing pressure to resign on November 29 as protesters cried foul over the latest twist in the case of slain journalist Daphne Caruana Galizia. (Photo by STRINGER / AFP) Kilde: Europa-Parlamentet

Parlamentet opfordrer til nye EU-regler for at begrænse chikanerende retssager, der har til formål at intimidere og bringe kritiske røster til tavshed.


  • Strategiske love mod offentlig deltagelse (også kendt som SLAPPs – Strategic Lawsuits Against Public Participation) undergraver EU’s værdier og EU’s retssystem
  • Forslag til tidlig afvisning af søgsmål, sanktioner for sagsøgere og støtte til ofre
  • Bekymring over SLAPP’s, der finansieres over statsbudgetter

I en betænkning, der blev vedtaget med 444 stemmer for, 48 imod og 75 hverken/eller, foreslår medlemmerne en række foranstaltninger til at modvirke den trussel, som strategiske retssager mod offentlig deltagelse udgør for journalister, ngo’er og civilsamfundet i Europa. SLAPP’s er ufunderede og useriøse retssager, baseret på overdrevne og ofte urimelige krav, der har til formål at intimidere, mistænkeliggøre og chikanere deres mål med det endelige formål at afpresse og bringe dem til tavshed.

MEP’erne er bekymrede over disse sagers indvirkning på EU’s værdier, det indre marked og EU’s retssystem. Teksten fremhæver den hyppige ubalance i magt og ressourcer mellem sagsøgere og tiltalte, hvilket undergraver retten til en retfærdig rettergang. MEP’erne er især bekymrede over SLAPP’s, der finansieres over statsbudgettet, og deres anvendelse i kombination med andre statslige foranstaltninger mod uafhængige medieforetagender, journalistik og civilsamfundet.

Foranstaltninger til beskyttelse af ofre og sanktioner over for misbrugere

Parlamentet kritiserer, at ingen medlemslande hidtil har vedtaget målrettet lovgivning mod SLAPP’s. MEP’erne opfordrer derfor Kommissionen til at fremlægge en række foranstaltninger, herunder lovgivning. Ifølge MEP’erne bør disse omfatte:

  • et EU-direktiv mod SLAPP’s, der fastsætter minimumsstandarder, som bør beskytte ofrene og samtidig forebygge og sanktionere misbrug af foranstaltninger til bekæmpelse af SLAPP’s;
  • En ambitiøs retlig ramme i den kommende lov om mediefrihed
  • Forebyggelse af “injurieturisme” eller “forumshopping” — hvor sagsøgere vælger at anlægge deres søgsmål ved den mest fordelagtige myndighedsområde — ved hjælp af ensartede og forudsigelige injurieregler og ved at fastsætte, at sager bør afgøres af domstolene på sagsøgtes sædvanlige opholdssted
  • Regler om tidlig afvisning ved domstolene, således at urimelige retssager hurtigt kan bringes til ophør på grundlag af objektive kriterier. Ansøgeren bør pålægges sanktioner, hvis han ikke begrunder sin handling på en måde, der ikke er udtryk for misbrug
  • beskyttelsesforanstaltninger mod kombinerede SLAPP’s, dvs. dem, der kombinerer strafferetlige og civilretlige erstatningssager, og foranstaltninger til at sikre, at injurier ikke kan anvendes til SLAPP’s og
  • en EU-fond til støtte for ofre for SLAPP’s og deres familier samt tilstrækkelig uddannelse af dommere og advokater.

Citater

Medordfører Tiemo Wölken (S & D, DE) udtaler: “Vi kan ikke bare stå og se til, når retsstatsprincippet i stigende grad trues, og ytrings-, informations- og foreningsfriheden undermineres. Det er vores pligt at beskytte journalister, ngo’er og civilsamfundsorganisationer, der rapporterer om spørgsmål af offentlig interesse. Vores domstole bør aldrig være en legeplads for rige og magtfulde enkeltpersoner, virksomheder eller politikere, og de bør heller ikke overbelastes eller misbruges til personlig vinding.”

Medordfører Roberta Metsola (PPE, MT) udtaler: “Denne rapport bør tjene som en plan for at beskytte journalister, beskytte dem, der søger sandhed, beskytte ytringsfriheden og værne om vores ret til at vide hvad der foregår. Denne tværpolitiske rapport fra flere udvalg markerer et skelsættende øjeblik for journalistik i kampen mod urimelige retssager. Der er intet sted at misbruge vores retssystemer — det er det budskab, vi sender med vores stærke stemme i dag.”

Næste skridt

Den 4. oktober iværksatte Europa-Kommissionen en offentlig høring for at bidrage til et kommende initiativ til bekæmpelse af illegitime retssager mod journalister og menneskerettighedsforkæmpere. Kommissionen forventes at fremlægge en europæisk lov om mediefrihed i 2022 med det formål at sikre mediernes uafhængighed og pluralisme.

Kilde: Europa-Parlamentet