Antallet af pendlingsrejser over Øresund stiger langsomt – toget tager markedsandele tilbage

2019 ser ud til at blive et forsigtigt positivt år, når det gælder antallet af pendlerrejser over Øresund. Skånetrafikens salg af pendlekort Öresund steg med 5,7 procent i januar-november 2019 sammenlignet med samme periode i 2018. Antallet af bilister med pendleraftaler, der rejser over Øresundsbroen er faldet med 3,2 procent i perioden december 2018 – november 2019, men på samme tid steg antallet af bilister, der har en pendleraftale til et nyt rekordniveau. På Forseas færger mellem Helsingborg og Helsingør er antallet af solgte månedlige billetter faldet med 0,7 procent i årets første ni måneder. I løbet af tredje kvartal skete der en trendbrud, og salget steg med 1,9 procent sammenlignet med samme periode i 2018.

Det går inte att ge en samlad procentuell siffra över förändringen av antalet pendlarresor över Öresund eftersom de olika trafikslagen mäts på olika sätt och att det inte framgår hur ofta personer pendlar eller om bilpendlarna har med sig samåkande passagerare. Men eftersom Skånetrafikens försäljning av antalet pendlarkort Öresund (inklusive app) ökade med 5,7 procent under januari – november 2019 medan antalet enkla pendelresor med bil över Öresundsbron minskade med 3,2 procent (12-månadersperioden dec 2018- nov 2019 jämfört med helåret 2018) och personresorna med månadskort med Forsea Ferries minskade med 0,7 procent så är det tydligt att antalet pendelresor över Öresund totalt sett har ökat något. Forsea noterar under tredje kvartalet ett trendbrott med en 1,9-procentig ökning av antalet sålda månadsbiljetter. Även om antalet enskilda pendlarresor med bil över Öresundsbron minskat så har antalet aktiva BroPass pendlar-avtal ökat från 19 153 under 2018 till 19 219 den 20 december 2019.  Det är en ny rekordsiffra.

Trafikstatistiken visar tre tydliga trender:

  • Även om antalet pendlarresor över Öresund totalt sett ökat under året så görs det fortfarande något färre resor jämfört med våren 2015 innan gräns- och id-kontrollerna infördes.
  • Det sker en återflyttning från bil till tågpendling sedan id-kontrollerna slopats och restiden med tåg nästan återgått till det normala. Under tiden med id-kontroller och kraftigt ökad restid med tåg valde många pendlare att byta från tåg till bil.
  • Statistiken över antalet sålda pendlarkort med Öresundståg omfattar endast Skånetrafikens försäljning. Eftersom Skånetrafikens app var tillgänglig innan DSB:s app har viss överflyttning skett av försäljningen. Mer än 90-procent av Öresundspendlarna bor dock på den svenska sidan.

Eftersom statistiksamarbetet mellan SCB i Sverige och Danmarks statistik brutit samman finns inte någon samlad årsstatistik över antalet pendlare över Öresund efter 2015. Därför har News Øresund/Øresundsinstituttet beslutat att med hjälp av statistik från Øresundsbro Konsortiet, Skånetrafiken och Forsea Ferries kvartalsvis visa utvecklingen när det gäller antalet sålda pendlarkort eller genomförda pendlarresor över sundet. Det är då viktigt att påpeka att detta speglar utvecklingen men att siffrorna inte ska tolkas som att det gäller det totala antalet pendlare. (News Øresund)