Spyware: EP opfordrer til grundige undersøgelser og sikkerhedsforanstaltninger

Image by Amy from Pixabay
  • Brugen af spyware bør kun tillades i undtagelsestilfælde og i en begrænset tidsperiode
  • Ungarn, Polen, Grækenland, Cypern og Spanien får målrettede henstillinger efter påstået misbrug
  • Et EU-teknologilaboratorium vil kunne hjælpe med forskning, undersøgelser og retsmedicinske analyser

I en beslutning, der blev vedtaget torsdag, sammenfattede Europa-Parlamentet de reformer, der er nødvendige for at bremse misbruget af spyware.

På baggrund af en årelang undersøgelse af brugen af Pegasus og tilsvarende overvågningsspyware argumenterer Parlamentet for, at den ulovlige brug af spyware har sat demokratiet på spil, og det efterlyser troværdige undersøgelser, lovmæssige ændringer og en bedre håndhævelse af de eksisterende regler for at imødegå misbrug. Beslutningen blev vedtaget med 411 stemmer for, 97 imod og 37 hverken/eller.

Henstillinger til Ungarn, Polen, Grækenland, Cypern og Spanien

Parlamentet opfordrer Ungarn og Polen til at efterleve Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelser og genoprette tilsynsorganerne og retsvæsenets uafhængighed. De to lande bør også sikre en uafhængig og specifik retskendelse, inden de benytter spyware, iværksætte troværdige undersøgelser af misbrugssager og sikre, at borgerne har adgang til meningsfulde retsmidler.

Parlamentet beder den græske regering om at “genoprette og styrke de institutionelle og retlige garantier hurtigst muligt”, ophæve eksportlicenser, der ikke er i overensstemmelse med EU-lovgivning om kontrol af eksport, og respektere uafhængigheden af den græske myndighed for kommunikationssikkerhed og privatlivets fred.

Med henvisning til at Cypern har fungeret som et eksportknudepunkt for spyware, mener Parlamentet, at landet bør ophæve alle eksportlicenser, der ikke er i overensstemmelse med EU-lovgivningen. De spanske myndigheder bør sikre “grundige, rimelige og effektive” undersøgelser, især af de 47 sager, hvori det er uklart, hvem der har givet tilladelse til brug af spyware. De spanske myndigheder bør også sikre, at de folk, der er blevet udsat for spyware, har en reel mulighed for at gå rettens vej, mener Parlamentet.

Klare regler for at forhindre misbrug

For øjeblikkeligt at sætte en stopper for ulovlig brug af spyware mener Parlamentet, at spyware kun bør bruges i de medlemslande, hvor anklager om misbrug af spyware er blevet grundigt undersøgt, hvor den nationale lovgivning er på linje med anbefalingerne fra Venedigkommissionen og EU-Domstolens retspraksis, og hvor eksportkontrolreglerne er blevet håndhævet.

Parlamentet ønsker EU-regler om retshåndhævelsens anvendelse af spyware, som kun bør tillades i særlige tilfælde til et fastlagt formål og i en begrænset tidsperiode. Parlamentsmedlemmerne argumenterer for, at data, der falder ind under privilegiet mellem advokater og klienter eller tilhører politikere, læger eller medier, bør beskyttes mod overvågning, medmindre der er tegn på kriminel aktivitet. De foreslår obligatoriske underretninger til de ramte personer og til personer, som ikke selv var mål, men hvis data blev tilgået som led i overvågningen af andre. Derudover foreslår parlamentsmedlemmerne uafhængige tilsyn, efter at overvågningen har fundet sted, samt en fælles juridisk definition af anvendelsen af national sikkerhed som grundlag for overvågning.

Et EU-teknologilaboratorium og mere sårbarhedsforskning

For at hjælpe med at afdække ulovlig overvågning foreslår Parlamentet, at der oprettes et EU-teknologilaboratorium. Det skal fungere som et uafhængigt forskningsinstitut med beføjelser til at undersøge overvågning og give teknologisk støtte, herunder screening af udstyr og kriminalvidenskabelig forskning.

En udenrigspolitisk dimension

Parlamentet ser “tydelige tegn” på, at regeringerne i Marokko og Rwanda har udspioneret højt profilerede EU-borgere, herunder statsoverhoveder. Overordnet set efterspørger det en dybtgående evaluering af spywareeksportlicenser, stærkere håndhævelse af EU’s eksportkontrolregler, en fælles spywarestrategi for EU og USA, drøftelser med Israel og andre tredjelande om spywaremarketing og -eksportregler samt en sikring af, at EU’s udviklingsbistand ikke bruges på at købe og anvende spyware.