Parlamentet godkender nye regler, som skal fremme kønsligestilling i bestyrelser

Foto: Pixabay
  • 40% af de menige bestyrelsesposter bør gå til det underrepræsenterede køn
  • Der bør være sanktioner med afskrækkende virkning for virksomheder, der ikke overholder reglerne
  • Reglerne gælder ikke for små og mellemstore virksomheder med færre end 250 ansatte

Inden udgangen af juli 2026 skal alle store børsnoterede virksomheder i EU træffe foranstaltninger, der sikrer flere kvinder i bestyrelseslokalerne.

Tirsdagens vedtagelse af direktivet om kvindelige bestyrelsesmedlemmer sker, ti år efter at forslaget blev fremsat første gang. Formålet med direktivet er at indføre transparente udvælgelsesprocedurer i virksomheder, så det sikres, at mindst 40% af de menige bestyrelsesposter eller 33 % af alle bestyrelsesposter er besat af det underrepræsenterede køn inden udgangen af juni 2026.

I henhold til de nye regler skal meritter fortsat være det centrale kriterium i udvælgelsesproceduren, som bør være transparente. Børsnoterede virksomheder skal årligt give de kompetente myndigheder oplysninger om kønsfordelingen i deres bestyrelser, og hvis målene ikke er nået, skal virksomhederne redegøre for, hvordan de planlægger at nå dem. Disse oplysninger skal offentliggøres på virksomhedens hjemmeside og skal være let tilgængelige.

Direktivet gælder ikke for små og mellemstore virksomheder med færre end 250 ansatte.

Sanktioner

EU-landene skal indføre regler om sanktioner, der er effektive, har afskrækkende virkning og står i et rimeligt forhold til overtrædelsen. Det kan f.eks. være bøder. Sanktionerne skal gælde for virksomheder, der ikke overholder reglerne om åbne og transparente udvælgelsesprocedurer. En retsinstans kan også erklære den bestyrelse, som en given virksomhed har valgt, ugyldig, hvis den pågældende virksomhed tilsidesætter principperne i direktivet.

Citater fra ordførerne

Medordfører Evelyn Regner (S&D, AT) udtalte: ”Vedtagelsen af direktivet om kvinder i bestyrelser ti år efter, at det blev foreslået, er et vigtigt skridt henimod ligestilling mellem kønnene. Vi giver endelig kvinder en fair chance for at besidde topstillinger og forbedrer virksomhedsledelse. Kvinder er innovative, intelligente, stærke og i stand til mange ting. Vi fjerner en af de største hindringer for, at kvinder kan få “topjobs”, nemlig uformelle mandlige netværk. Fra nu af vil kompetence og transparens i højere grad være en del af udvælgelsesproceduren.”

Medordfører Lara Wolters (S&D, NL) tilføjede: “I de ti år, hvor dette direktiv var blokeret, var bestyrelseslokalerne overvejende domineret af mænd. Men i de lande, hvor der blev indført bindende kvoter, blev der udpeget betydeligt flere kvinder. Med denne lov vil disse lande ikke længere være undtagelsen, og kønsbalancen i børsnoterede selskabers bestyrelser vil blive normen i hele EU.

Næste skridt

Nu, hvor Europa-Parlamentet og Rådet formelt har godkendt aftalen, vil direktivet træde i kraft 20 dage efter offentliggørelsen i EU-Tidende. EU-landene skal gennemføre reglerne inden for to år.

Baggrund

Europa-Kommissionen fremlagde sit forslag i 2012, og Europa-Parlamentet vedtog sin forhandlingsposition tilbage i 2013. Sagen blev blokeret i Rådet i næsten ti år, indtil beskæftigelses- og socialministrene endelig nåede til enighed om en holdning i marts 2022. Europa-Parlamentets og Rådets forhandlere indgik en aftale i juni.

I 2021 er blot 30,6% af alle bestyrelsesmedlemmer i EU’s største børsnoterede virksomheder kvinder, og der er betydelige forskelle mellem EU-landene (fra 45,3% i Frankrig til 8,5% i Cypern). Selv om kvinders repræsentation i bestyrelserne er steget, er status i 2022, at mindre end 10% af de største børsnoterede virksomheder i EU-landene har en kvindelig formand eller administrerende direktør.

KILDEEuropa-Parlamentet
Tidligere artikelSveriges største parkeringshus i træ indviet i Malmø
Næste artikelNyt styrket identitetsnummer indføres i 2023 – danske husejere får bedre muligheder for digitale kontakter i Sverige