Invasionen af Ukraine: Parlamentet ønsker en strengere reaktion over for Rusland

  • Ukraine bør snarest muligt få status som EU-kandidatland
  • EU bør begrænse import af Ruslands vigtigste eksportvarer, herunder olie og gas
  • Sanktionerne skal sikre strategisk svækkelse af Ruslands økonomi og industri
  • Leverancer af forsvarsvåben til Ukraine skal fremskyndes
  • SWIFT-forbuddet bør udvides til Belarus

Efter Ruslands invasion af Ukraine ønsker Parlamentet strengere sanktioner mod Rusland samt en ny indsats for at gøre Ukraine til EU-kandidatland.

I en beslutning, der blev vedtaget tirsdag, tager Europa-Parlamentet på det kraftigste afstand fra Ruslands ulovlige invasion af Ukraine og kræver, at Kreml standser alle militære aktiviteter i landet. Parlamentet fordømmer også den belarussiske diktator Aleksandr Lukasjenkos rolle i angrebet.

Parlamentsmedlemmerne protesterer højlydt mod “den russiske retorik, der antyder en mulig anvendelse af masseødelæggelsesvåben”. De minder samtidig Rusland om dets internationale forpligtelser og advarer om farerne ved en nuklear optrapning af konflikten.

Parlamentet opfordrer desuden Europa-Kommissionen og EU-landene til at yde yderligere humanitær nødhjælp til Ukraine i samarbejde med FN’s humanitære organisationer og andre internationale partnerorganisationer.

Teksten blev vedtaget med 637 stemmer for, 13 stemmer imod og 26 hverken/eller.

Bestræbelser på at give Ukraine kandidatstatus
I beslutningen opfordres EU-institutionerne til at arbejde hen imod at tildele Ukraine status som EU-kandidatland. En sådan procedure skal være i overensstemmelse med artikel 49 i traktaten om Den Europæiske Union og ske på baggrund af meritter, påpeger Parlamentet. I mellemtiden bør EU fortsat bestræbe sig på at integrere Ukraine i EU’s indre marked i overensstemmelse med den nuværende associeringsaftale mellem EU og Ukraine.

Strengere sanktioner mod Rusland

Parlamentsmedlemmerne glæder sig over den hurtige vedtagelse af sanktioner fra EU’s side, men de ønsker samtidig at se bredere sanktioner rettet mod en strategisk svækkelse af den russiske økonomi og det russiske industrigrundlag.

Det er især importen af de vigtigste russiske eksportvarer, herunder olie og gas, der ifølge parlamentsmedlemmerne bør begrænses. Desuden bør nye EU-investeringer i Rusland og nye russiske investeringer i EU forbydes, alle russiske banker bør blokeres fra det europæiske finansielle system, og Rusland bør forbydes at bruge SWIFT-systemet.

En række sanktioner, herunder SWIFT-forbuddet, bør udvides til Belarus på grundlag af landets direkte støtte til den russiske invasion af Ukraine.

Våbenleverancer og beskyttelse af flygtninge

I beslutningen opfordrer Parlamentet EU-landene til at fremskynde leverancerne af forsvarsvåben til Ukraine i overensstemmelse med artikel 51 i FN-pagten, som tillader individuelt og kollektivt selvforsvar. Parlamentet ser desuden gerne, at EU øger sit efterretningssamarbejde med Ukraine i forbindelse med den igangværende aggression.

Parlamentet glæder sig over EU’s tilsagn om at aktivere sit direktiv om midlertidig beskyttelse med henblik på at give øjeblikkelig adgang til beskyttelse for alle krigsflygtninge fra Ukraine. Ansvaret for modtagelse af flygtninge ved EU’s ydre grænser bør deles ligeligt mellem EU-landene.

Målrettede sanktioner mod enkeltpersoner og stop for “gyldne visa” for velhavende russere

Der skal hurtigst muligt indføres sanktioner mod enkeltpersoner, som er ansvarlige for korruption på højt plan i Rusland og Belarus, og mod oligarker og embedsmænd, der er tæt på landenes ledere, mener parlamentsmedlemmerne.

EU og dets allierede lande med ordninger for opholdstilladelse gennem investeringer (de såkaldte gyldne visa) bør vurdere alle personer, der nyder godt af en sådan status, og inddrage opholdstilladelsen for russiske enkeltpersoner og familier med stor nettoformue, især hvis de har forbindelser til sanktionerede enkeltpersoner og virksomheder.

Kilde: Europa-Parlamentet