Europa-Parlamentet godkender et nyt handelsinstrument mod økonomisk afpresning

Image: Peter H / Pixabay
  • Hovedformålet er at afskrække udenlandske magter fra at tyrannisere EU og dets medlemslande
  • Restriktioner for handel, direkte investeringer og adgang til EU’s marked for offentlige indkøb er blandt de mulige modforanstaltninger
  • Det nye instrument bør tjene som et skjold, der beskytter EU’s suverænitet

Det nye handelsinstrument skal først og fremmest bruges som afskrækkelse, men det giver EU mulighed for at bekæmpe økonomisk tvang med dets egne modforanstaltninger.

Med 578 stemmer for, 24 imod og 19 hverken/eller godkendte Parlamentet tirsdag (3 okt. 2023) et nyt handelsinstrument, der skal sætte EU i stand til at reagere – i overensstemmelse med folkeretten og som en sidste udvej – hvis EU eller nogle af dets medlemslande står over for økonomisk afpresning fra et fremmed land, der søger at påvirke en bestemt politik eller holdning.

Instrumentet til bekæmpelse af tvang (ACI) har til formål at beskytte EU’s og medlemslandenes suverænitet i en geopolitisk kontekst, hvor handel og investeringer i stigende grad bruges som våben af udenlandske magter.

Hvad er tvang?

Ifølge forordningen er der tale om økonomisk tvang, når et ikke-EU-land forsøger at presse EU eller et medlemsland til at træffe et bestemt valg ved at anvende eller true med at anvende handels- eller investeringsforanstaltninger. Selv om denne form for tvang undergraver EU’s strategiske uafhængighed, er den ikke dækket af Verdenshandelsorganisationens (WTO) aftale. WTO’s tvistbilæggelsesmekanisme kan ikke bruges specifikt i tilfælde af økonomisk tvang, medmindre denne tvang også omfatter aspekter, der er i strid med WTO’s regler.

I henhold til de nye regler vil Kommissionen have fire måneder til at undersøge mulige tilfælde af tvang. På grundlag af Kommissionens konklusioner vil Rådet have otte til ti uger til – med kvalificeret flertal – at afgøre, om der er tale om tvang. Selv om det primære mål vil være at indlede en dialog for at overtale myndighederne i ikke-EU-landet til at indstille deres tvang, vil EU, hvis disse bestræbelser mislykkes, have en bred vifte af modforanstaltninger til rådighed. Hvis det konstateres, at der er tale om tvang, og hvis medlemslandene er enige, vil Kommissionen have seks måneder til at finde en passende reaktion. Den skal holde Parlamentet og Rådet underrettet i alle faser undervejs.

Potentielle modforanstaltninger

Parlamentet styrkede instrumentets afskrækkende aspekt ved at medtage en omfattende liste over mulige reaktioner, der er tilgængelige for EU, herunder restriktioner for handel med varer og tjenesteydelser, intellektuelle ejendomsrettigheder og udenlandske direkte investeringer. Det vil også være muligt at indføre begrænsninger på adgangen til EU’s marked for offentlige indkøb, kapitalmarkedet og godkendelse af produkter i henhold til kemiske og sundhedsmæssige regler.

Erstatning

I henhold til de nye regler kan EU søge “erstatning” fra det ikke-EU-land, der bruger tvang. Kommissionen kan også anvende foranstaltninger til at håndhæve denne erstatning.

Citat

Bernd LANGE (S&D, Tyskland), ordfører og formand for Udvalget om International Handel, udtalte: “Dette instrument muliggør en hurtig reaktion mod afpresning fra andre lande. Vi har indført klare tidsfrister og klare definitioner for at sige, hvad afpresning er, og hvordan vi skal reagere. Vi har nu mulighed for at bruge en bred vifte af modforanstaltninger til vores rådighed og har fyldt vores værktøjskasse med defensive instrumenter. Selv om dette værktøj til bekæmpelse af afpresning bør virke afskrækkende, vil vi også kunne træffe modforanstaltninger, hvis det skulle blive nødvendigt for at forsvare Den Europæiske Unions suverænitet.”

Næste skridt

Når forordningen formelt bliver vedtaget af Rådet i oktober, får den virkning 20 dage efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Baggrund

Kommissionen foreslog mekanismen i december 2021 som følge af et krav fra Europa-Parlamentet og som reaktion på det økonomiske pres, som USA udøvede under Trump-administrationen, sammen med talrige konfrontationer mellem EU og Kina. Det supplerer en række handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter, der er blevet vedtaget i de senere år. I maj annoncerede G7-lederne lanceringen af en koordineringsplatform mod økonomisk tvang, hvilket svarer til EU’s initiativ.