Ukraine: Kommissionen indrømmer fritagelse for told og moms ved import af livsvigtige varer til ukrainere

Europa-Kommissionen har i dag vedtaget en afgørelse, der giver medlemsstaterne mulighed for midlertidigt at indrømme fritagelse for told og moms på import fra tredjelande af fødevarer, tæpper, telte, elektriske generatorer og andet livsvigtigt udstyr til ukrainere, der er ramt af krigen. Denne foranstaltning, som medlemsstaterne har anmodet om, vil finde anvendelse med tilbagevirkende kraft fra den 24. februar 2022 og vil gælde indtil den 31. december 2022.

Mere end 14 millioner mennesker, eller 30 % af Ukraines befolkning, anslås at være blevet fordrevet i kølvandet på Ruslands uprovokerede og uberettigede invasion af Ukraine. Mere end 6,2 millioner ukrainere er kommet til EU, og næsten 8 millioner har måttet flygte fra deres hjem, men er blevet i Ukraine. Dette lægger et stort pres på medlemsstaterne, som skal yde humanitær bistand til et stort antal personer, der flygter fra krigen, samtidig med at de også støtter internt fordrevne ukrainere, der risikerer sult og sygdom.

Paolo Gentiloni, kommissær med ansvar for økonomi, udtaler: “Krigen mod Ukraine har forårsaget ubeskrivelige lidelser, men også synliggjort dybden af EU’s solidaritet. Med denne foranstaltning vil medlemsstaterne lettere kunne hjælpe ukrainere i både EU og i hjemlandet ved at lette forsyningerne af livsvigtige varer til humanitære formål. Det er det eneste rigtige at gøre.”

Told- og momsfritagelsen gælder for varer, der indføres af:

•        Statslige organer (offentlige organer og offentligretlige organer, herunder hospitaler, statslige organisationer, regionale myndigheder, kommuner/byer osv.)

•        Velgørende eller filantropiske organisationer, der er godkendt af medlemsstaternes kompetente myndigheder.

Afgørelsen i dag er et supplement til de nye momsregler, der blev vedtaget i april, og som giver medlemsstaterne mulighed for at udvide fritagelsen til også at omfatte indenlandske leveringer af varer og tjenesteydelser, herunder donationer, til katastrofeofre.

Baggrund

Den nuværende EU-lovgivning indeholder værktøjer, der undtagelsesvis kan anvendes til at hjælpe ofre for katastrofer, som det er tilfældet med krigen i Ukraine.

EU’s toldlovgivning (Rådets forordning (EF) nr. 1186/2009) giver mulighed for at indrømme afgiftsfritagelse til fordel for katastroferamte. Den kan anvendes på indførsel foretaget af statslige organisationer og godkendte velgørende eller filantropiske organisationer. For at opnå fritagelse kræves en afgørelse truffet af Kommissionen efter anmodning fra de berørte medlemsstater.

Tilsvarende bestemmelser om fritagelse for moms ved visse former for endelig indførsel af varer findes i EU’s momslovgivning (Rådets direktiv 2009/132/EF).