Flypassagerers rettigheder under covid 19 pandemien: Centrale rettigheder blev ikke beskyttet på trods af Kommissionens indsats

Kilde:Pixabay

Vi analyserede, hvordan Kommissionen beskyttede flypassagerers rettigheder i EU under covid-19-krisen.

Vi konstaterede, at flypassagerer ikke blev oplyst fuldt ud om deres rettigheder under covid-19-krisen. Mange passagerer fik ikke refusion eller havde ikke andet valg end at acceptere vouchere i krisens første fase. I juni 2020 begyndte luftfartsselskaberne at refundere passagererne, om end med betydelige forsinkelser. Medlemsstaterne knyttede ikke statsstøtten sammen med refusion til passagerer, selv om Kommissionen havde gjort det klart, at det var en mulighed. Kommissionen handlede for at beskytte flypassagerers rettigheder og tog skridt til at afbøde krisens negative konsekvenser på trods af den eksisterende retlige rammes begrænsninger. I 2013 blev der fremsat forslag, som kan bidrage til at rette op på denne situation, men Rådet er endnu ikke nået til enighed om sin holdning.

Vi anbefaler, at Kommissionen beskytter flypassagerers rettigheder bedre, oplyser flypassagerer om deres rettigheder, styrker koordineringen af nationale foranstaltninger og knytter statsstøtten til luftfartsselskaber bedre sammen med refusion til passagerer samt forbedrer værktøjer og lovgivning til beskyttelse af flypassagerers rettigheder.

​Særberetning fra Revisionsretten udarbejdet i medfør af artikel 287, stk. 4, andet afsnit, TEUF.