Fit for 55: Ingen CO2-emissioner for nye biler og varevogne i 2035

Image by Menno de Jong from Pixabay
  • Vejtransporten skal bidrage mere til EU’s mål om klimaneutralitet
  • Der indføres en ny metode til vurdering af CO2-udledninger i hele køretøjets livscyklus
  • Udledningsgrænseværdierne tilpasses til de faktiske udledninger

Parlamentet har godkendt de nye CO2-udledningsreduktionsmål for nye personbiler og lette erhvervskøretøjer. Målene er en del af “Fit for 55”-pakken.

Med 340 stemmer for, 279 imod og 21 hverken/eller har parlamentsmedlemmerne udtrykt deres støtte til aftalen med Rådet om reviderede præstationsnormer for nye biler og varevognes CO2-emissioner i overensstemmelse med EU’s øgede ambitioner på klimaområdet.

Den nye lovgivning udstikker kursen mod nul CO2-udledninger for nye personbiler og lette erhvervskøretøjer i 2035 (et EU-flådedækkende mål om at reducere CO2-emissionerne fra nye biler og varevogne med 100 % sammenlignet med 2021). De mellemliggende udledningsreduktionsmål for 2030 er fastsat til 55 % for biler og 50 % for varevogne.

Andre vigtige foranstaltninger i forordningen:

  • Kommissionen vil senest i 2025 fremlægge en metode til vurdering og rapportering af data om CO2-udledninger i hele livscyklussen for biler og varevogne, der sælges på EU-markedet. Denne metode ledsages af lovgivningsforslag, hvor det er relevant.
  • Senest i december 2026 vil Kommissionen overvåge forskellen mellem emissionsgrænseværdierne og data om det faktiske brændstof- og energiforbrug, rapportere om en metode til justering af fabrikanternes specifikke CO2-udledninger og foreslå passende opfølgende foranstaltninger.
  • Fabrikanter, der er ansvarlige for små produktionsmængder i et kalenderår (1 000-10 000 nye biler eller mellem 1 000 og 22 000 nye varevogne), kan få dispensation indtil udgangen af 2035 (de, der registrerer færre end 1 000 nye køretøjer om året, vil fortsat være fritaget).
  • Den nuværende incitamentsordning for nul- og lavudledningskøretøjer (ZLEV) belønner fabrikanter, der sælger flere af den slags køretøjer (med emissioner fra nul til 50 g CO2/km, f.eks. elkøretøjer og højtydende opladelige hybridbiler), med lavere CO2-udledningsreduktionsmål. Ordningen vil blive tilpasset til de forventede salgstendenser. Fra 2025 til 2029 er ZLEV-benchmarket fastsat til 25 % for salg af nye biler og 17 % for nye varevogne, og fra 2030 vil incitamentet blive fjernet.
  • Hvert andet år fra og med udgangen af 2025 vil Kommissionen offentliggøre en rapport, hvori fremskridtene hen imod udledningsfri vejtransport evalueres.

Citat
Ordfører Jan Huitema (Renew, NL) udtalte: “Denne forordning tilskynder til produktion af nul- og lavudledningskøretøjer. Den indeholder en ambitiøs ændring af målene for 2030 og et nuludledningssmål for 2035, hvilket er afgørende for at opnå klimaneutralitet senest i 2050. Disse mål skaber klarhed for bilindustrien og stimulerer innovation og investeringer for bilfabrikanterne. Køb af og kørsel med nuludledningsbiler vil blive billigere for forbrugerne, og der vil hurtigere opstå et brugtmarked. Det gør bæredygtig kørsel til en mulighed for alle.”

Næste skridt
Efter den endelige afstemning på plenarmødet skal teksten nu også formelt godkendes af Rådet, inden den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende kort derefter.

Baggrund
Den 14. juli 2021 forelagde Kommissionen som led i “Fit for 55”-pakken et lovgivningsforslag om en ændring af præstationsnormerne for CO2-udledninger for nye personbiler og lette erhvervskøretøjer. Forslaget har til formål at bidrage til EU’s klimamål for 2030 og 2050, skabe fordele for borgerne og stimulere innovationen inden for nuludledningsteknologier.