Det fremtidige partnerskab mellem EU og Det Forenede Kongerige: Europa-Kommissionen tager de første skridt til at indlede forhandlinger med Det Forenede Kongerige

Europa-Kommissionen har i dag fremsat en henstilling til Rådet om indledning af forhandlinger om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige.

Henstillingen er baseret på Det Europæiske Råds eksisterende retningslinjer og konklusioner og den politiske erklæring, som EU og Det Forenede Kongerige nåede til enighed om i oktober 2019.

Den indeholder et samlet forslag til forhandlingsdirektiver, som fastlægger omfanget af og betingelserne for det partnerskab, som Den Europæiske Union ønsker at indgå med Det Forenede Kongerige. Forhandlingsdirektiverne dækker alle de områder, der skal forhandles om, bl.a. handel og økonomisk samarbejde, retshåndhævelse og retligt samarbejde i straffesager, udenrigspolitik, sikkerhed og forsvar, deltagelse i EU-programmer og andre tematiske samarbejdsområder. Direktiverne indeholder et særligt kapitel med de overordnede forvaltningsrammer for alle områder af det økonomiske og sikkerhedsmæssige samarbejde.

Som EU’s forhandler har Kommissionen i sinde fortsat at arbejde tæt sammen med Rådet og dets forberedende organer og med Europa-Parlamentet, ligesom det var tilfældet under forhandlingerne om udtrædelsesaftalen.

Formand for Europa-Kommissionen, Ursula von der Leyen, udtalte: “Nu skal der arbejdes på højtryk. Tiden er knap. Vi vil forhandle på en rimelig og gennemsigtig måde, men vi vil forsvare EU’s og vore borgeres interesser til det sidste.”

Michel Barnier, Europa-Kommissionens chefforhandler, udtalte: “Vi vil føre forhandlingerne i god tro. Kommissionen vil fortsat arbejde tæt sammen med Europa-Parlamentet og Rådet. Vores opgave er at forsvare og fremme vores borgeres og vores Unions interesser, samtidig med at vi forsøger at finde løsninger, der respekterer Det Forenede Kongeriges valg.

De næste skridt

Først skal Rådet vedtage udkastet til forhandlingsdirektiver. Derved bemyndiges Kommissionen formelt til at indlede og føre forhandlingerne på Unionens vegne.

Baggrund

Den 31. januar 2020 trådte Det Forenede Kongerige ud af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom).

De nærmere bestemmelser for udtrædelsen er fastsat i udtrædelsesaftalen, der trådte i kraft den 1. februar 2020. Aftalen fastsætter bestemmelser om en overgangsperiode, hvori EU-retten fortsat finder anvendelse på Det Forenede Kongerige indtil mindst den 31. december 2020, medmindre Det Blandede Udvalg, der er nedsat ved udtrædelsesaftalen, før den 1. juli 2020 vedtager én enkelt afgørelse om forlængelse af overgangsperioden med op til et eller to år.

I retningslinjerne af 23. marts 2018 gentog Det Europæiske Råd, at Unionen er fast besluttet på at have et så nært partnerskab som muligt med Det Forenede Kongerige i fremtiden. Ifølge disse retningslinjer bør partnerskabet omfatte et samarbejde om handel og økonomi og andre områder, navnlig bekæmpelse af terrorisme og international kriminalitet samt sikkerhed, forsvar og udenrigspolitik.

Rammerne for dette fremtidige partnerskab mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige er fastsat i den politiske erklæring.

Den henstilling, som Europa-Kommissionen har fremsat i dag, er det første skridt i forhandlingsprocessen, idet Rådet opfordres til at bemyndige Kommissionen til formelt at indlede forhandlingerne om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige.

Yderligere oplysninger