Turisme og transport: Kommissionens retningslinjer for, hvordan vi kan rejse sikkert igen og genstarte Europas turistsektor i 2020 og fremover*

Foto/källa: Michelle Maria from Pixabay

Kommissionen fremlægger i dag en pakke med retningslinjer og anbefalinger, der skal hjælpe EU-landene med gradvis at ophæve rejserestriktionerne og give turistvirksomhederne mulighed for efter måneders nedlukning at genoptage deres aktiviteter, samtidig med at de overholder de fornødne sundhedsmæssige forholdsregler.

Kommissionens retningslinjer har til formål at give folk mulighed for at få tiltrængt hvile, afslapning og frisk luft. Så snart sundhedsforholdene tillader det, bør folk kunne genoptage kontakten med venner og familie i deres eget EU-land eller på tværs af grænserne med alle de sikkerheds- og forsigtighedsforanstaltninger, der er nødvendige.

Pakken har også til formål at hjælpe den europæiske turistsektor med at komme på fode igen efter pandemien ved at støtte virksomheder og sikre, at Europa fortsat er den førende destination for besøgende.

Kommissionens pakke om turisme og transport omfatter:

 • En overordnet strategi for genopretning i 2020 og derefter
 • En fælles tilgang til at genindføre fri bevægelighed og ophæve restriktionerne ved EU’s indre grænser på en faseinddelt og koordineret måde
 • En ramme til støtte for gradvis genetablering af transportsektoren, samtidig med at man sørger for sikkerhed for passagerer og personale
 • En henstilling, der har til formål at gøre vouchers til et attraktivt alternativ til kontant refusion for forbrugerne
 • Kriterier for sikker og gradvis genoptagelse af turistaktiviteter og for udformning af sundhedsprotokoller for virksomheder i hotel- og restaurationsbranchen.

For turister og rejsende:

Kommissionen ønsker på ny at give folk mulighed for at rejse trygt og sikkert med følgende foranstaltninger:

 • Sikker genindførelse af fri bevægelighed og ophævelse af kontrollen ved de indre grænser:

Fri bevægelighed og rejser på tværs af grænserne er afgørende for turismen. Efterhånden som EU-landene klarer at mindske viruscirkulationen, bør generelle restriktioner for den frie bevægelighed erstattes af mere målrettede foranstaltninger. Hvis sundhedssituationen ikke tilsiger en generaliseret ophævelse af restriktionerne, foreslår Kommissionen en faseinddelt og koordineret tilgang, der begynder med en ophævelse af restriktioner mellem områder eller EU-lande med tilstrækkeligt ens epidemiologiske situationer. Tilgangen bør også være fleksibel, herunder med mulighed for at genindføre visse foranstaltninger, hvis den epidemiologiske situation kræver det. Medlemsstaternes indsats bør baseres på følgende 3 kriterier:

 • den epidemiologiske situation, bl.a. med fokus på områder, hvor situationen er i bedring, baseret på retningslinjer fra Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) og ved anvendelse af det regionale kort, der er udarbejdet af ECDC
 • evnen til at anvende inddæmningsforanstaltninger under hele rejsen, herunder ved grænseovergange, herunder supplerende sikkerhed og foranstaltninger, hvis det kan være vanskeligt at sørge for fysisk afstand, og
 • økonomiske og sociale hensyn, især med prioritering af rejser og transport på tværs af grænserne inden for centrale aktivitetsområder, også af personlige årsager.

Princippet om ikke-forskelsbehandling er af særlig betydning: Når et EU-land beslutter at tillade rejser til sit område eller til bestemte regioner og områder inden for sit område, bør det gøre dette på en ikke-diskriminerende måde, der gør det muligt at rejse fra alle regioner eller lande i EU med lignende epidemiologiske forhold. På samme måde skal enhver restriktion ophæves uden forskelsbehandling for alle EU-borgere og for alle indbyggere i denne medlemsstat, uanset deres nationalitet, og gælde for alle dele af EU i samme epidemiologiske situation.

 • Genindførsel af transporttjenester i hele EU, samtidig med at transportarbejdernes og passagerernes sundhed beskyttes:

Retningslinjerne indeholder generelle principper for sikker og gradvis genindførsel af passagertransport ad luftvejen, med jernbane, ad vej og ad indre vandveje. Retningslinjerne indeholder en række anbefalinger, f.eks. behovet for at begrænse kontakten mellem passagerer og transportarbejdere og mellem passagererne indbyrdes, således at passagertætheden, hvor det er muligt, mindskes.

Retningslinjerne omfatter også anvisninger om anvendelse af værnemidler, f.eks. ansigtsmasker, og om passende protokoller, i tilfælde af at passagerer udviser symptomer på coronavirus. I retningslinjerne fremsættes der yderligere anbefalinger for hver transportform, og der opfordres til koordinering mellem EU-landene i lyset af den gradvise genetablering af forbindelserne mellem dem.

 • En tryg genoptagelse af turisttjenester:

Kommissionen opstiller en fælles ramme med kriterier for en sikker og gradvis genopretning af turistaktiviteterne og udvikling af sundhedsprotokoller for hoteller og andre indkvarteringsformer for at beskytte både gæsters og ansattes helbred. Disse kriterier omfatter epidemiologisk dokumentation, tilstrækkelig kapacitet i det sundhedssystem, der er rådighed for lokalbefolkningen og turister, solid overvågning og monitorering samt testningskapacitet og kontaktopsporing. Disse retningslinjer vil gøre det muligt for folk at opholde sig trygt på hoteller, campingpladser, bed and breakfast eller andre ferieindkvarteringsfaciliteter, spise og drikke på restauranter, barer og cafeer og benytte strande og andre udendørsområder.

 • Sikring af interoperabilitet på tværs af grænserne for kontaktopsporingsapps:

EU-landene, der støttes af Kommissionen, har vedtaget retningslinjer for at sikre interoperabilitet på tværs af grænserne mellem kontaktopsporingsapps, således at borgerne kan blive advaret om potentiel smitte med coronavirus, når de rejser i EU. Dette vil danne grundlag for, at udviklere kan arbejde sammen med de nationale sundhedsmyndigheder. Sådanne kontaktopsporingsapps skal være frivillige, gennemsigtige, midlertidige og cybersikre og anvende anonymiserede data, være baseret på Bluetooth-teknologi og være interoperable på tværs af grænserne og på tværs af operativsystemer. Interoperabilitet er af afgørende betydning; EU-borgerne skal være i stand til at få advarsler om mulig smitte på en sikker og beskyttet måde, uanset hvor i EU de befinder sig, og uanset hvilken app de anvender. Kommissionen støtter medlemsstaterne i at finde den rette løsning i overensstemmelse med principperne i EU’s værktøjskasse og Kommissionens vejledning om databeskyttelse.

 • Vouchers — et attraktivt valg for forbrugerne

I henhold til EU-reglerne har rejsende ret til at vælge mellem vouchers eller kontant refusion for aflyste transportbilletter (fly, tog, busser og færger) eller pakkerejser. Kommissionen bekræfter denne ret, men henstillingen har til formål at sikre, at vouchers bliver et levedygtigt og mere attraktivt alternativ til refusion for rejser, der er aflyst i forbindelse med den nuværende pandemi, og som presser rejsearrangørerne hårdt økonomisk. De frivillige vouchers bør beskyttes mod udstederens konkurs eller insolvens og have en gyldighedsperiode på mindst 12 måneder, og de skal kunne refunderes efter højst et år, hvis de ikke indløses. De bør også give passagererne tilstrækkelig fleksibilitet og give passagererne mulighed for at rejse på samme rute under de samme vilkår, eller de rejsende bør kunne reservere en pakkerejse med samme type tjenesteydelse eller af en tilsvarende kvalitet. De bør også kunne overdrages til en anden rejsende. 

For turistvirksomheder:

Kommissionen har til hensigt at støtte Europas turistsektor ved at:

 • Sikre likviditet til turistvirksomheder, navnlig SMV’er, ved hjælp af:

o Fleksibilitet i henhold til statsstøttereglerne giver EU-landene mulighed for at indføre ordninger, f.eks. garantiordninger for vouchers og yderligere likviditetsordninger, for at støtte virksomheder i transport- og rejsesektoren og sikre, at de anmodninger om refusion, der skyldes coronavirus-pandemien, imødekommes.Ordningerne for vouchers kan godkendes af Kommissionen meget hurtigt efter underretning fra det pågældende EU-land.

EU-finansiering:EU fortsætter med at tilvejebringe øjeblikkelig likviditet til virksomheder, der er berørt af krisen, gennem initiativet til instrumentet for coronavirus-respons under delt forvaltning med medlemsstaterne.Desuden har Kommissionen stillet op til 8 mia. EUR til rådighed til finansiering af 100 000 små virksomheder, der er ramt af krisen, sammen med Den Europæiske Investeringsfond.https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/IP_20_569

 • Bevaring af arbejdspladser med op til 100 mia. EUR i økonomisk hjælp fra SURE-programmet:

SURE-programmet hjælper EU-landene med at dække omkostningerne ved nationale ordninger med nedsat arbejdstid og lignende foranstaltninger, der giver virksomhederne mulighed for at bevare arbejdspladser.Kommissionen støtter også partnerskaber mellem arbejdsformidlinger, arbejdsmarkedets parter og virksomheder for at fremme omskoling, især for sæsonarbejdere.

 • Forbindelser mellem borgerne og det lokale turismeudbud ved at promovere lokale attraktioner og turisme og Europa som et sikkert turistmål:

Kommissionen vil samarbejde med EU-landene om at fremme en ordning med sponsorvouchers, hvor kunderne kan støtte deres favorithoteller eller -restauranter. Kommissionen vil også fremme fælleseuropæiske kommunikationskampagner med Europa som førende turistmål.

Som supplement til foranstaltningerne på kort sigt vil Kommissionen fortsat samarbejde med EU-landene om at fremme bæredygtig turisme i overensstemmelse med den europæiske grønne pagt og fremme en digital omstilling af turisttjenester med henblik på at tilbyde flere valgmuligheder, bedre fordeling af ressourcer og nye måder at styre rejser og turiststrømme på.

Kommissionen vil afholde et europæisk møde om turisme sammen med EU-institutionerne, branchen, regioner, byer og andre aktører for sammen at opbygge et bæredygtigt, innovativt og modstandsdygtigt europæisk turismeøkosystem for fremtiden, den europæiske dagsorden for turisme 2050.

Medlemmerne af kollegiet udtaler:

Næstformand med ansvar for fremme af vores europæiske levevis, Margaritis Schinas, udtaler: “Turisme er af afgørende betydning for det indre marked og de fire friheder og en vigtig bidragyder til den økonomiske, sociale og kulturelle levevis i EU. Den er også blevet hårdt ramt af de foranstaltninger, der er nødvendige for at inddæmme covid-19. Efterhånden som vores medlemslande gradvis ophæver de restriktive foranstaltninger, etablerer vi et grundlag for genopretning af turistøkosystemet og det indre marked på en sikker og forholdsmæssig måde, der vil forhindre, at virusset blusser op igen i EU, samtidig med at vores levevis bevares.”

Kommissær for det indre marked, Thierry Breton, udtaler: “Millioner af SMV’er og familievirksomheder, der arbejder med indkvartering, restauranter, passagertransport og rejsebureauer, risikerer konkurs og tab af arbejdspladser — de har et presserende behov for at vende tilbage til arbejdet. Vi hjælper med at få den europæiske turisme tilbage på sporet, samtidig med at vi forbliver sunde og trygge. I dag foreslår vi en fælles europæisk tilgang til forvaltning af, hvad der vil under alle omstændigheder vil blive en vanskelig sommersæson 2020, og samtidig forbereder vi et mere bæredygtigt og digitalt økosystem for turisme i fremtiden.”

Kommissær for sundhed og fødevaresikkerhed, Stella Kyriakides, udtaler: “Vi ved, hvor meget de europæiske borgere ser frem til sommer og rejser. Deres enorme ofre i de seneste måneder vil gøre en forsigtig og gradvis genåbning mulig — som det ser ud nu. Genåbning og turisme er ikke uden risiko, så længe virusset cirkulerer blandt os. Vi er nødt til fortsat at anvende årvågenhed, fysisk distancering og strenge sundhedsforanstaltninger i hele turisme- og transportøkosystemet for at forhindre yderligere udbrud så meget som muligt. Vi vil ikke lade vores indsats være spildt.”

Kommissær for retlige anliggender og forbrugere, Didier Reynders, udtaler: “De europæiske forbrugere kan trygt stole på, at Kommissionen ikke vil forringe deres EU-baserede ret til refusion for aflyste rejser. Vi anbefaler dog at gøre vouchers mere attraktive for dem, der vælger denne mulighed. Fri bevægelighed er den rettighed, EU-borgerne sætter størst pris på. Det er vigtigt at genoprette denne ret, så snart omstændighederne tillader det.”

Transportkommissær Adina Vălean udtaler: “Vi sigter mod at skabe sikre forhold i alle transportformer i det omfang, det er muligt, både for rejsende og transportarbejdere. Efterhånden som vi retablerer transportforbindelserne, vil disse retningslinjer give myndighederne og aktørerne en standardramme. Vores prioritet er at genoprette mobiliteten så hurtigt som muligt, men med helt klare bestemmelser om sikkerhed og sundhed.”

BAGGRUND

Europa er hjemsted for et dynamisk turistøkosystem. Rejser, transport, indkvartering, mad, rekreative aktiviteter og kultur bidrager med næsten 10 % af EU’s BNP og udgør en vigtig kilde til beskæftigelse og indkomst i mange europæiske regioner. 267 millioner europæere (62 % af befolkningen) foretager mindst én privat fritidsrejse om året, og 78 % af europæerne tilbringer deres ferie i deres hjemland eller i et andet EU-land.

Turismeøkosystemet har også været blandt dem, der har været mest påvirket af de omfattende restriktioner for transport og rejser i kølvandet på coronavirus-udbruddet. Verdensturistorganisationen (UNWTO) forudser en nedgang på 60-80 % i antallet af internationale ankomster og et tab på mellem 840 og 1 100 mia. EUR i eksportindtægter på verdensplan. I Europa er sommeren en afgørende sæson for branchen, hvor EU-borgerne i en gennemsnitlig sommersæson (juni-august) foretager 385 turistrejser og bruger 190 mia. EUR 

Dagens pakke ligger i forlængelse af den fælles europæiske køreplan, som Kommissionen offentliggjorde den 14. april i samarbejde med Det Europæiske Råd. Køreplanen opstillede en faseinddelt tilgang til udfasningen af de inddæmningsforanstaltninger, der blev indført på grund af udbruddet af coronavirus.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Spørgsmål og svar om turisme og pakkerejser

Spørgsmål og svar om kontaktsopsporingsapps

Faktablad: EU hjælper med at puste nyt liv i Europas turisme

Faktablad: Rejser og turisme i Europa: En praktisk vejledning for rejsende og virksomheder

Meddelelse om turisme og transport i 2020 og derefter

Meddelelse om en faseinddelt og koordineret tilgang til genoprettelse af den frie bevægelighed

Meddelelse: Retningslinjer for transport og transportforbindelser

Meddelelse: Retningslinjer for turisttjenester og virksomheder i hotel- og restaurationsbranchen

Henstilling vedrørende vouchers