MEPerne vedtager nye regler om flere ladestationer og grønnere skibsbrændstoffer

Image by Stefan Schweihofer from Pixabay
  • Ladestationer for hver 60 km for biler og for hver 120 km for lastbiler og busser samt brinttankstationer for hver 200 km
  • Opladning uden abonnement og betaling for alternativt brændstof pr. kWh, kilogram, minut eller opladning
  • Flere grønne skibsbrændstoffer til containerskibe og passagerskibe

Europa-Parlamentet har godkendt nye regler om flere alternative tankstationer til biler og lastbiler, enkel og nem opladning og renere skibsbrændstoffer.

De nye regler er del af Fit for 55-pakken, der er EU’s plan for at reducere drivhusgasudledningen med mindst 55 % inden 2030 i forhold til niveauet i 1990. Reglernes formål er at gøre transporten kulstoffri.

Mere brugervenlige ladestationer

Europa-Parlamentet er nået til enighed om, at der senest i 2026 skal være elektriske ladestationer til biler med en udgangseffekt på mindst 400 kW som minimum for hver 60 km langs veje på TEN-T-hovednettet. Netværkets udgangseffekt skal stige til 600 kW senest i 2028. For lastbiler og busser skal der være ladestationer for hver 120 km. Disse stationer bør opstilles på halvdelen af EU’s hovedveje inden 2028 og have en udgangseffekt på 1400-2800 kW afhængigt af vejen. EU-landene skal sikre, at der opstilles brinttankstationer langs TEN-T-hovednettet for hver 200 km senest i 2031.

Brugere af køretøjer med alternative brændstoffer skal nemt kunne betale ved ladestationerne med enten betalingskort eller kontaktløse enheder og uden at skulle have et abonnement. Prisen på disse “brændstoffer” skal vises pr. kWh, kg eller pr. minut/opladning. Parlamentet sikrede, at Kommissionen opretter en EU-database over data om alternative brændstoffer senest i 2027 for at give forbrugerne oplysninger om tilgængelighed, ventetid og pris på de forskellige stationer.

Grønnere skibsbrændstoffer

Parlamentet vedtog også nye regler om renere skibsbrændstoffer. Under forhandlingerne med Rådet sikrede det, at skibe gradvist skal nedbringe drivhusgasudledningen ved at reducere mængden af drivhusgasser i den energi, de bruger, (sammenlignet med 2020-niveauet) med 2 % fra 2025 til 80 % fra 2050. Dette vil gælde for skibe med en bruttotonnage på mere end 5000. Disse skibe er i princippet ansvarlige for 90 % af CO2-udledningen. Det vil også gælde for al energi, der anvendes om bord i eller mellem EU-havne, samt for 50 % af den energi, der anvendes på rejser, hvor afgangs- eller ankomsthavnen er uden for EU eller i regionerne i EU’s yderste periferi.For at reducere luftforureningen i væsentlig grad i havnene vil containerskibe og passagerskibe fra 2030 være forpligtet til at anvende strømforsyning fra land til alle elektricitetsbehov, mens de er fortøjet ved kajen i større EU-havne. Parlamentet sikrede også, at de nye regler fastsætter et mål for forbruget af vedvarende brændstoffer på 2 % fra 2034, hvis Kommissionen rapporterer, at vedvarende brændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse, i 2031 udgør mindre end 1 % af energimikset.

Citater

Parlamentets ordfører for infrastruktur for alternative brændstoffer, Petar Vitanov (S&D, Bulgarien), udtalte følgende: “Anvendelse af mere bæredygtige, vedvarende og effektive energiløsninger i transportsektoren vil bidrage til at reducere drivhusgasudledninger og luftforurening, forbedre borgernes livskvalitet og skabe nye arbejdspladser af høj kvalitet. De nye regler vil også bidrage til at etablere mere opladningsinfrastruktur og gøre den lige så nem at bruge som traditionelle tankstationer.”

Parlamentets ordfører for bæredygtige skibsbrændstoffer, Jörgen Warborn (EPP, Sverige), udtalte følgende: “De nye regler udstikker verdens langt mest ambitiøse vej til dekarbonisering af søtransporten. Målet er 90 procent af de maritime CO2-udledninger, samtidig med at de mindste skibsejere og havne beskyttes mod omkostninger og administrative byrder. De gør Europa til frontløber med hensyn til at skabe en efterspørgsel efter bæredygtige brændstoffer og fremme innovation.”

Næste skridt

De nye regler om infrastruktur for alternative brændstoffer blev vedtaget med 514 stemmer for, 52 imod og 74 hverken/eller, mens de nye regler om bæredygtige skibsbrændstoffer blev støttet med 555 stemmer for, 48 imod og 25 hverken/eller. Når Rådet har godkendt begge love, gælder reglerne om infrastruktur for alternative brændstoffer, fra seks måneder efter at de er trådt i kraft, og reglerne for bæredygtige skibsbrændstoffer vil gælde fra den 1. januar 2025.

Med vedtagelsen af de nye regler imødekommer Parlamentet borgernes forventninger om at forbedre den eksisterende transportinfrastruktur ud fra et økologisk synspunkt og fremme miljøvenlig skibsfart som udtrykt i forslag 2, stk. 7 og 5, i konklusionerne fra konferencen om Europas fremtid.