HH-undersøgelsen er afsluttet – indtægterne fra en vejforbindelse er ikke nok til at finansiere en jernbanetunnel

Under torsdagen presenterades den svenska-danska statliga utredningen om en fast HH-förbindelse. Foto: News Øresund

En fast forbindelse til vej- og jernbanetrafik til persontog mellem Helsingborg og Helsingør anslås at koste 40–42 milliarder kroner. Det kom frem under en præsentation af den dansk-svenske statsudredning af den faste forbindelse torsdag. Ifølge rapporten vil brugerfinansiering ikke være tilstrækkelig til at betale for en kombineret vej- og jernbaneforbindelse. Forbindelsen forventes at generere øget trafik, men også tage trafik fra Øresundsbron med en længere tilbagebetalingsperiode som et resultat. Derudover forventes en omfordeling af blandt andet lastbiltrafik over sundet, hvor E6 Malmø-Helsingborg aflastes, mens trafik på Helsingør-motorvejen øges.

Da udrederne fra svenske Trafikverket og danske Vejdirektoratet, der sammen med  Bygge- og Boligstyrelsen  og med støtte fra Interregfinansiering i cirka tre år har undersøgt betingelserne for en fast forbindelse mellem Helsingborg og Helsingør, i dag præsenterede deres endelige rapport, var det mest med betoning på at det var  et tidligt forslag.

– Det er en bred beskrivelse af effekter, der kan opstå, og hvilken type anlæg vi taler om. Vi er i et tidligt stadium af udredningen, og der er stadig meget arbejde at gøre i fremtiden, sagde Peter Bernström, projektleder hos Trafikverket.

Forbindelsen er ikke besluttet, men udredningen beskriver, hvordan processen kan se ud i fremtiden, hvis de danske og svenske stater beslutter at fortsætte. 2035 er et skøn over, hvornår en forbindelse kunne være færdig.

– Nu skal den nationale politik tage sig af resultatet, analysere det og tænke over, om og hvordan de vil tage arbejdet videre. Hvis man vil tage det videre, kan det være, at vi får en ny opgave med at udarbejde en forundersøgelse eller lokaliseringsudredning, som det kaldes på dansk. Derefter følger regnskab, nye analyser og forhandlinger og derefter en mulig start af byggeriet, sagde Lennart Andersson, regional direktør hos Trafikverket.

Brugerfinansiering er ikke nok til en kombineret forbindelse

Ifølge rapporten beregnes en vej- og jernbaneforbindelse til persontog at koste cirka 40-42 milliarder kormer, afhængigt af om udgangspunktet er svensk eller dansk metode, hvoraf  20,9-23,1 milliarder afsættes til vejforbindelsen og 19,7–18,9 milliarder til jernbaneforbindelsen inklusive tunnelen under Helsingborg til Maria Station og forbindelse til Västkustbanan og Skånebanan.

En ren vejforbindelse over det nordlige Øresund forventes at være selvfinansierende, mens en kombineret vej- og jernbaneforbindelse har brug for yderligere cirka 16-20 milliarder svenske kroner i finansiering for at kunne være tilbagebetalt indenfor 40 år. Vejforbindelsen alene forventes at generere et overskud på 1,9 til 6,9 milliarder svenske kroner over 40 år.

– Vi er enige om, at en ren vejforbindelse er samfundsøkonomisk rentabel, mens en integreret løsning ikke er det, sagde Thomas A. S. Nielsen, projektleder Vejdirektoratet.

Bidrager til øget antal rejser – tager rejsende fra Øresundsbron

En fast HH-forbindelse forventes at trafikkeres af ca. 15.000 køretøjer og 19.000 ture med offentlig transport i 2040. En del af trafikken forventes at flytte sig fra færgerne, nogle vil blive flyttet fra Øresundsbroen, og nen del vil være ny trafik skabt på grund af den nye forbindelse. Ifølge beregninger vil en vej- og jernbaneforbindelse flytte mere end 5.400 køretøjer på hverdage fra Øresundsbron, mens antallet af togpassagerer forventes at falde med 5.000 passagerer per døgn.

Tilbagebetalingstiden for Øresundsbron forventes at blive forlænget, da indtægterne skønnes at falde med ca. 450 millioner danske kroner om året, efter at en HH-forbindelse står klar.

Rejsetidsbesparelser med forbindelsen anslås til 24 minutter i bil i myldretiden. Togturen forventes at falde med 16–17 minutter i gennemsnit inklusiv skiftetid og ventetid ved færgerne. Dette øger tilgængeligheden til flere job på arbejdsmarkedet, ifølge rapporten.

Omfordeling af trafik – færre køretøjer på E6 i Sverige og mere på Helsingørmotorvejen

En vejforbindelse mellem Helsingborg og Helsingør ville øge vejtrafikken over Øresund i de nordlige dele og reducere trafikken via Øresundsbron. E6 i Skåne forventes at blive aflastet med cirka 5.000 køretøjer om dagen. Samtidig er der ifølge rapporten en omfordeling mellem Sverige og Danmark af vejtrafik inklusiv lastbiltrafik, som forventes at stige på Helsingørmotorvejen. Derimod skønnes det, at der ikke kræves investeringer for at klare stigningen i trafikken i Danmark. – Med de samlede omkostninger, som vi rapporterer, har vi en fuld integration i hvert land. Der har vi forbindelserne med os. Baseret på den kapacitet, vi har investeret i jernbanetrafik og de forhold, hvor vi har studeret vejtrafik, siger Peter Bernström, til News Øresund.