EU opretter nye europæiske partnerskaber og investerer næsten 10 mia. EUR i den grønne og den digitale omstilling

BIld av Gerd Altmann från Pixabay

Kommissionen foreslog i dag at oprette 10 nye europæiske partnerskaber mellem Den Europæiske Union, medlemsstaterne og/eller industrien. Målet er at fremskynde omstillingen til et grønt, klimaneutralt og digitalt Europa og at gøre Europas industri mere modstandsdygtig og konkurrencedygtig. EU vil yde finansiering på op mod 10 mia. EUR, og partnerne vil mindst yde et tilsvarende investeringsbeløb. Dette kombinerede bidrag forventes at mobilisere supplerende investeringer til støtte for omstillingerne og at skabe langsigtede positive indvirkninger på beskæftigelse, miljø og samfund.

De foreslåede institutionaliserede europæiske partnerskaber har til formål at forbedre EU’s kriseberedskab og -indsats over for smitsomme sygdomme, udvikle effektive kulstoffattige luftfartøjer til ren luftfart, støtte anvendelse af vedvarende biologiske råvarer i energiproduktion, sikre Europas førende position inden for digitale teknologier og infrastrukturer og gøre jernbanetransport mere konkurrencedygtig.

De ti partnerskaber, hvoraf nogle bygger på eksisterende fællesforetagender, er følgende:

  1. Global sundhed (EDCTP3): Dette partnerskab vil give nye løsninger til at mindske byrden af smitsomme sygdomme i Afrika syd for Sahara og styrke forskningskapaciteten til kriseberedskab og -indsats i tilfælde af genopståede smitsomme sygdomme i Afrika syd for Sahara og i hele verden. Det tager sigte på inden 2030 at udvikle og udrulle mindst to nye teknologier til at håndtere smitsomme sygdomme og at støtte mindst 100 forskningsinstitutter i 30 lande i at udvikle supplerende sundhedsteknologier til bekæmpelse af genopblussede epidemier.
  2. Initiativ om innovativ sundhed: Dette initiativ vil bidrage til at skabe et EU-dækkende økosystem for forskning og innovation på sundhedsområdet, der skal lette omstillingen af videnskabelig viden til konkret innovation. Det vil omfatte forebyggelse, diagnose, behandling og håndtering af sygdomme. Dette initiativ vil bidrage til at nå målene for Europas kræfthandlingsplan, den nye industristrategi for Europa og lægemiddelstrategien for Europa.
  3. Centrale digitale teknologier: Disse omfatter elektroniske komponenter, deres design, konstruktion og integration i systemer og den software, der definerer, hvordan de virker. Det overordnede formål med dette partnerskab er at støtte den digitale omstilling af alle økonomiske sektorer og samfundssektorer og den europæiske grønne pagt samt støtte forskning og innovation hen imod den næste generation af mikroprocessorer. Sammen med erklæringen om det europæiske initiativ vedrørende processorer og halvlederteknologier, (der blev undertegnet af 20 medlemsstater) en kommende alliance om mikroelektronik og et muligt vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse (til drøftelse mellem medlemsstaterne for at fremme banebrydende innovation), vil dette nye partnerskab bidrage til at øge konkurrenceevnen og Europas teknologiske suverænitet. Nærmere oplysninger findes her.
  4. Cirkulært biobaseret Europa: Dette partnerskab vil bidrage betydeligt til at nå EU’s klimamål for 2030 og bane vejen for klimaneutralitet senest i 2050 samt øge bæredygtigheden og cirkulariteten for produktionen og forbrugersystemerne i overensstemmelse med den europæiske grønne pagt. Det har til formål at udvikle og udvide de bæredygtige indkøb og den bæredygtige omdannelse af biomasse til biobaserede produkter samt at støtte udrulningen af biobaseret innovation på regionalt plan med aktiv deltagelse af lokale aktører og med henblik på at puste nyt liv i landdistrikter, kystområder og perifere regioner.
  5. Ren brint: Dette partnerskab vil fremskynde udviklingen og udrulningen af en europæisk værdikæde for rene brintteknologier og bidrage til bæredygtige dekarboniserede og fuldt ud integrerede energisystemer. Sammen med alliancen for ren brint vil det bidrage til gennemførelsen af Unionens mål fremlagt i EU-strategien for brint med henblik på et klimaneutralt Europa. Det vil have fokus på produktion, distribution og lagring af ren brint og levering til sektorer, der er vanskelige at dekarbonisere, som f.eks. sværindustrien og tung transport.
  6. Ren luftfart: Dette partnerskab fører luftfarten på vej mod klimaneutralitet ved at fremskynde udviklingen og udrulningen af disruptive forsknings- og innovationsløsninger. Det tager sigte på at udvikle den næste generation af supereffektive kulstoffattige luftfartøjer med nye strømkilder, motorer og systemer og forbedrer konkurrenceevnen og beskæftigelsen i luftfartssektoren, hvilket er særligt vigtigt for genopretningen.
  7. Europas jernbanesektor: Dette partnerskab vil fremskynde udviklingen og udrulningen af innovative teknologier, især digitale og automatiserede, for at opnå en radikal omstilling af jernbanesystemet og nå målene i den europæiske grønne pagt. Ved at forbedre konkurrenceevnen vil den støtte Europas position i det teknologiske kapløb inden for jernbanesektoren.
  8. Tredje forskningsundersøgelse for lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum: Dette initiativ tager sigte på at fremskynde lufttrafikstyringens teknologiske omstilling i Europa ved at tilpasse den til den digitale tidsalder og dermed gøre Europas luftrum til et mere effektivt og miljøvenligt luftrum at flyve i og for at støtte den europæiske luftfartssektors konkurrencedygtighed og genopretning efter coronaviruskrisen.
  9. Intelligente netværk og tjenester: Dette partnerskab vil støtte teknologisk suverænitet for intelligente netværk og tjenester i overensstemmelse med den nye industristrategi for Europa, den nye EU-strategi for cybersikkerhed og EU’s 5G-værktøjskasse . Det tager sigte på at hjælpe med at løse samfundsmæssige udfordringer og muliggøre den digitale og den grønne omstilling samt støtte de teknologier, der vil bidrage til den økonomiske genopretning. Det vil også sætte europæiske aktører i stand til at udvikle teknologikapaciteten for 6G-systemer som et grundlag for fremtidige digitale tjenester frem mod 2030. Nærmere oplysninger findes her.
  10. Metrologi: Dette partnerskab har til formål at styrke Europas førerposition inden for metrologiforskning og oprette selvbærende europæiske metrologinetværk med sigte på at støtte og stimulere nye innovative produkter, finde løsninger på samfundsudfordringer samt muliggøre effektiv udformning og gennemførelse af regulering og standarder, der skal underbygge offentlige politikker.

Medlemmer af kommissærkollegiet udtaler:

Margrethe Vestager, ledende næstformand med ansvar for et Europa klar til den digitale tidsalder, udtaler: “Europa fungerer bedst, når vi arbejder sammen. Dette er særligt vigtigt, når det drejer sig om beherskelsen af udfordringerne ved den digitale omstilling. Det påvirker os alle og stopper ikke ved de nationale grænser. Ligesom klimaændringer. De partnerskaber, der blev foreslået i dag, vil mobilisere ressourcer, således at vi sammen kan få det bedste ud af vores digitale teknologier, ikke mindst til gavn for vores grønne omstilling.

Mariya Gabriel, kommissær med ansvar for innovation, forskning, kultur, uddannelse og unge, udtaler: “Udfordringen ved coronaviruspandemien satte yderligere pres på vores vedvarende bestræbelser på at anvende forskning og innovation på en bedre måde til at håndtere folkesundhedskriser, klimaændringer og den digitale omstilling. Europæiske partnerskaber er vores mulighed for at arbejde sammen om at gøre en indsats og udforme dybdegående økonomiske og sociale omstillinger til gavn for alle EU-borgere.”

Thierry Breton, kommissær for det indre marked, tilføjer: “At investere i innovation er at investere i vores evne til at være førende inden for teknologisk udvikling og udvikle strategisk kapacitet. Vi må udnytte de muligheder, som de centrale udviklingsteknologier har medført som f.eks. mikroprocessorer og halvledere, således at Europa kan være langt fremme i forhold til digital innovation på globalt plan. Disse nye fælles tilgange vil være afgørende for at støtte vores industri i at nå vores digitale og vores grønne ambitioner.”

Adina Vălean, kommissær med ansvar for transport, udtaler: “EU-partnerskaber vil spille en vigtig rolle med at fremme den dobbelte grønne og digitale omstilling for mobilitet og transportsektoren. For at vores ambitioner bliver til en realitet, skal vi udvikle disruptive teknologier, der bringer emissionsfrie fartøjer og luftfartøjer på markedet. Vi skal udvikle og udrulle samarbejdende, opkoblet og automatiseret mobilitet, og vi skal gennemføre en mere effektiv og moderne trafikforvaltning.”

Næste skridt

Forslaget til en forordning, den enkelte basisretsakt, om oprettelse af ni fællesforetagender på grundlag af artikel 187 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) vil blive vedtaget af Rådet for Den Europæiske Union efter høring af Europa-Parlamentet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det separate forslag om metrologipartnerskabet på grundlag af artikel 185 i TEUF vil blive vedtaget ved beslutning af Europa-Parlamentet og Rådet efter høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

Baggrund

De europæiske partnerskaber er tilgange inden for rammerne af Horisont Europa, EU’s nye forsknings- og innovationsprogram (2021-2027). De tager sigte på at forbedre og fremskynde udviklingen og udbredelsen af nye innovative løsninger på tværs af forskellige sektorer ved at mobilisere offentlige og private ressourcer. De vil også bidrage til at opfylde målene i den europæiske grønne pagt og styrke det europæiske forskningsrum . Partnerskaberne er åbne for en lang række offentlige og private partnere som f.eks. industrien, universiteter, forskningsinstitutioner, organer med offentlige tjenesteydelsesopgaver på lokalt, regionalt, nationalt eller internationalt plan og civilsamfundsorganisationer, herunder fonde og NGO’er.

Yderligere oplysninger

Europæiske partnerskaber