Udenlandsk indblanding: EP ønsker øjeblikkelig beskyttelse af EU-valget i 2024

Billede af OpenClipart-Vectors via Pixabay.
  • Parlamentet forventer øget indblanding og manipulation af informationer
  • “Desinformation til leje”-tjenester er blevet brugt til at angribe valgprocesser
  • Parlamentet er bekymret over russisk og kinesisk indblanding
  • Parlamentet anbefaler, at TikTok forbydes på alle niveauer af de nationale regeringer og i EU-institutionerne”

Parlamentet opfordrer til en koordineret strategi for at øge EU’s modstandsdygtighed over for udenlandsk indblanding og manipulation af information og for at beskytte EU-valget i 2024.

Udenlandsk indblanding, desinformation og angreb på demokratiet vil formentlig fortsætte i endnu større udstrækning og på endnu mere sofistikeret vis op til EU-valget i 2024, siger MEP’erne. Advarslen kommer i en betænkning fra Det Særlige Udvalg om Udenlandsk Indblanding i alle Demokratiske Processer i Den Europæiske Union, herunder Desinformation, som blev vedtaget på plenarmødet med 469 stemmer for, 71 imod og 75 hverken/eller.

I teksten fremhæver parlamentsmedlemmerne indblanding på onlineplatforme, beskyttelse af kritisk infrastruktur og strategiske sektorer, indblanding i valgprocesser, skjult finansiering af udenlandske aktørers politiske aktiviteter og modstandsdygtighed over for cyberangreb. I betænkningen fokuseres der især på russisk og kinesisk indblanding i EU, i lande, der ansøger om optagelse i EU, herunder landene på Vestbalkan, og i lande i det globale syd.

Indblanding i valgprocesser

Parlamentet fordømmer det farlige fænomen med ”desinformation til leje”, hvor leverandører tilbyder desinformationstjenester til regeringer og ikkestatslige aktører, f.eks. på det mørke net, så de kan angribe valgprocesser.

For at imødegå ulovlige finansielle transaktioner fra lande uden for EU i EU’s politiske system opfordrer Parlamentet kraftigt Kommissionen til at gøre det nemmere at spore donationer. Det opfordrer også medlemslandene til hurtigst muligt at tage sig af problemet med donationer til nationale politiske partier fra lande uden for EU.

Kritisk infrastruktur

Parlamentsmedlemmerne fremhæver også risikoen for økonomisk afhængighed, spionage og sabotage, når udenlandske virksomheder får indflydelse på EU’s kritiske infrastruktur. Kinesiske rederier har opkøbt kontrollerende aktieposter i over 20 europæiske havne, tilføjer de. Parlamentsmedlemmerne anbefaler også at forbyde TikTok på alle niveauer i de nationale regeringer og i EU-institutionerne og opfordrer Rådet og Kommissionen til at udelukke brug af udstyr og software fra producenter fra højrisikolande, især Kina og Rusland, såsom ByteDance Huawei, ZTE, Kaspersky, NtechLab eller Nuctech.

Koordineret EU-strategi

Parlamentet ønsker en koordineret EU-strategi, der skal omfatte nye initiativer sammen med en forbedret håndhævelse af de eksisterende bestemmelser, og det opfordrer til, at der findes tilstrækkelig finansiering til at bekæmpe desinformation og opretholde de demokratiske processer. Parlamentet beder Kommissionen om at udvikle en effektiv lovpakke om forsvar af demokratiet samt lovgivning, der skal imødegå hybride trusler i EU, hvori der tages højde for forslag fra konferencen om Europas fremtid. Det ønsker også et permanent organ i Europa-Parlamentet, der skal overvåge og bekæmpe udenlandsk indblanding.

Med vedtagelsen af denne betænkning imødekommer Parlamentet EU-borgernes forventninger om at intensivere bekæmpelsen af udenlandsk indblanding og bekæmpe desinformation, onlinetrusler og propaganda på en objektiv og faktuel måde — som udtrykt i forslag 23, stk. 5, 27(alle), 28, stk. 2, artikel 33, stk. 4, artikel 37, stk. 4, og artikel 46, stk. 2, i konklusionerne fra konferencen om Europas fremtid.

For de centrale pointer fra rapporten, klik her.

Citat

Ordfører Sandra Kalniete (EPP, Letland) udtalte: “Udenlandsk indblanding i demokratiske processer udgør en voksende trussel mod EU’s medlemslande og EU’s sikkerhed, navnlig på baggrund af den hurtige teknologiske udvikling og Ruslands igangværende krig i Ukraine. Vi skal handle hurtigt og gennemføre vores anbefalinger hurtigt. Der skal foretages betydelige og varige investeringer i vores demokratiske modstandsdygtighed ved at trække på erfaringerne fra vores partnere som Ukraine og Taiwan.”

Baggrund

Betænkningen følger op på gennemførelsen af beslutningen om udenlandsk indblanding, der blev vedtaget i marts 2022. Under udarbejdelsen af den nye betænkning mødtes parlamentsmedlemmerne med nationale, europæiske og internationale politiske beslutningstagere, med efterretningstjenester fra EU’s medlemslande og med NATO StratCom i Riga, Det Europæiske Center for Bekæmpelse af Hybride Trusler i Helsinki, den australske regering og de australske myndigheder, respektive organer i FN i New York samt relevante modparter og myndigheder i Kyiv, Ukraine.