Handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og Det Forenede Kongerige: beskyttelse af europæiske interesser, sikring af fair konkurrence og fortsat samarbejde på områder af fælles interesse

Image by Pete Linforth from Pixabay

Efter intensive forhandlinger er Europa-Kommissionen i dag nået til enighed med Det Forenede Kongerige om vilkårene for dets fremtidige samarbejde med Den Europæiske Union.

Europa-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, udtaler: “Det var værd at kæmpe for denne aftale, for nu har vi en retfærdig og afbalanceret aftale med Det Forenede Kongerige, som vil beskytte vores europæiske interesser, sikre fair konkurrence og skabe hårdt tiltrængt forudsigelighed for vores fiskersamfund. Endelig kan vi lade Brexit bag os og se fremad. Europa er nu på vej videre.”

Europa-Kommissionens forhandlingsleder, Michel Barnier, udtaler: “Vi er nu nået til slutningen af en meget intensiv fireårig periode, navnlig i de seneste ni måneder, hvor vi har forhandlet om Det Forenede Kongeriges velordnede udtræden af EU og et helt nyt partnerskab, som vi endelig er nået til enighed om i dag. Beskyttelsen af vores interesser har stået i første række og været i centrum under disse forhandlinger, og jeg glæder mig over, at vi nu er i mål. Nu er det op til Europa-Parlamentet og Rådet at udtale sig om aftalen.”

Udkastet til handels- og samarbejdsaftalen består af tre hovedsøjler:

 • En frihandelsaftale: et nyt økonomisk og socialt partnerskab med Det Forenede Kongerige
 • Aftalen dækker ikke kun handel med varer og tjenesteydelser, men også en bred vifte af andre områder i EU’s interesse, såsom investeringer, konkurrence, statsstøtte, gennemsigtighed på skatteområdet, luft- og vejtransport, energi og bæredygtighed, fiskeri, databeskyttelse og koordinering af sociale sikringsordninger.
 • Den indeholder bestemmelser om nultold og nulkvoter for alle varer, der overholder de relevante oprindelsesregler.
 • Begge parter har forpligtet sig til at sikre solide lige konkurrencevilkår ved at opretholde et højt beskyttelsesniveau på områder som miljøbeskyttelse, bekæmpelse af klimaændringer og CO2-prissætning, sociale og arbejdsmarkedsmæssige rettigheder, gennemsigtighed på skatteområdet og statsstøtte i kombination med en effektiv national håndhævelse, en bindende tvistbilæggelsesordning og muligheden for, at begge parter kan træffe afhjælpende foranstaltninger.
 • EU og Det Forenede Kongerige en nået til enighed om en ny ramme for fælles forvaltning af fiskebestande i EU-farvande og britiske farvande. Det Forenede Kongerige vil kunne videreudvikle det britiske fiskeri, samtidig med at de europæiske fiskersamfunds aktiviteter og levebrød sikres, og naturressourcerne bevares.
 • Med hensyn til transport indeholder aftalen bestemmelser om fortsat og bæredygtig konnektivitet inden for luftfart, vejtransport, jernbanetransport og søtransport, selv om markedsadgangen ligger under det, som det indre marked tilbyder. Den indeholder bestemmelser, der skal sikre, at konkurrencen mellem operatører fra EU og Det Forenede Kongerige finder sted på lige vilkår, således at passagerernes og arbejdstagernes rettigheder og transportsikkerheden ikke undermineres.
 • På energiområdet indeholder aftalen en ny model for handel og indbyrdes forbindelser med garantier for åben og fair konkurrence, herunder om sikkerhedsstandarder for offshore, og produktion af vedvarende energi.
 • Med hensyn til koordinering af de sociale sikringsordninger har aftalen til formål at sikre en række rettigheder for EU-borgere og britiske statsborgere. Dette vedrører EU-borgere, der arbejder i, rejser eller flytter til Det Forenede Kongerige, og britiske statsborgere, der arbejder i, rejser til eller flytter til EU efter den 1. januar 2021.
 • Endelig giver aftalen Det Forenede Kongerige mulighed for fortsat at deltage i en række EU-flagskibsprogrammer for perioden 2021-2027 (med forbehold af et finansielt bidrag fra Det Forenede Kongerige til EU-budgettet), såsom Horisont Europa.
 • Et nyt partnerskab for borgernes sikkerhed
 • Handels- og samarbejdsaftalen fastlægger en ny ramme for retshåndhævelse og retligt samarbejde i straffe- og civilretlige spørgsmål. Den anerkender behovet for et stærkt samarbejde mellem de nationale politi- og retsmyndigheder, navnlig med henblik på at bekæmpe og retsforfølge grænseoverskridende kriminalitet og terrorisme. Den opbygger ny operationel kapacitet under hensyntagen til, at Det Forenede Kongerige som ikke-EU-medlem uden for Schengenområdet ikke vil have de samme faciliteter som før. Sikkerhedssamarbejdet kan suspenderes i tilfælde af, at Det Forenede Kongerige overtræder sit tilsagn om fortsat at overholde den europæiske menneskerettighedskonvention og dens nationale håndhævelse.
 • En horisontal aftale om regeringsførelse: En ramme, der også fungerer på lang sigt
 • For at garantere virksomheder, forbrugere og borgere størst mulig retssikkerhed giver et særligt kapitel om forvaltning klarhed over, hvordan aftalen vil blive forvaltet og kontrolleret. Der oprettes også et fælles partnerskabsråd, som skal sikre, at aftalen anvendes og fortolkes korrekt, og hvor alle spørgsmål, der opstår, vil blive drøftet.
 • Bindende håndhævelses- og tvistbilæggelsesmekanismer vil sikre, at virksomheders, forbrugeres og enkeltpersoners rettigheder respekteres. Det betyder, at virksomheder i EU og Det Forenede Kongerige konkurrerer på lige vilkår og undgår, at nogen af parterne bruger sin reguleringsmæssige autonomi til at yde unfair støtte eller forvride konkurrencen.
 • Begge parter kan træffe modforanstaltninger på tværs af sektorer i tilfælde af overtrædelser af aftalen. Det gælder for alle områder af det økonomiske partnerskab.

Udenrigspolitik og eksternt sikkerheds- og forsvarssamarbejde er ikke omfattet af aftalen, da Det Forenede Kongerige ikke ønskede at forhandle om dette spørgsmål. Fra den 1. januar 2021 vil der derfor ikke være nogen ramme mellem Det Forenede Kongerige og EU til at udvikle og koordinere fælles svar på udenrigspolitiske udfordringer, f.eks. indførelse af sanktioner over for tredjelandsstatsborgere eller økonomier.

Handels- og samarbejdsaftalen dækker en række områder, som er i EU’s interesse. Den går langt videre end de traditionelle frihandelsaftaler og udgør et solidt grundlag for at bevare vores mangeårige venskab og samarbejde. Den sikrer det indre markeds integritet og udeleligheden af de fire friheder (personer, varer, tjenesteydelser og kapital). Den afspejler, at Det Forenede Kongerige forlader EU’s økosystem af fælles regler og tilsyns- og håndhævelsesmekanismer og derfor ikke længere kan nyde godt af fordelene ved EU-medlemskab eller det indre marked. Ikke desto mindre vil aftalen på ingen måde matche de betydelige fordele, som Det Forenede Kongerige nød godt af som EU-medlemsstat.

Store forandringer på vej: klar til 1. januar 2021

Selv med den nye handels- og samarbejdsaftale mellem EU og Det Forenede Kongerige vil der være store ændringer den 1. januar 2021.

På den dato vil Det Forenede Kongerige forlade EU’s indre marked og toldunion samt alle EU-politikker og internationale aftaler. Den frie bevægelighed for personer, varer, tjenesteydelser og kapital mellem Det Forenede Kongerige og EU ophører.

EU og Det Forenede Kongerige vil udgøre to særskilte markeder: to adskilte lovgivnings- og retsområder. Det vil skabe hindringer for handelen med varer og tjenesteydelser og for mobilitet og udvekslinger på tværs af grænserne i begge retninger – hindringer, der ikke eksisterer i dag.

Udtrædelsesaftalen

Udtrædelsesaftalen er fortsat på plads, idet den bl.a. beskytter EU-borgernes og britiske statsborgeres rettigheder, EU’s finansielle interesser og frem for alt fred og stabilitet på øen Irland. En fuldstændig og rettidig gennemførelse af denne aftale har været en nøgleprioritet for Den Europæiske Union.

Takket være intensive drøftelser mellem EU og Det Forenede Kongerige i Det Blandede Udvalg og de forskellige specialudvalg vil udtrædelsesaftalen – og navnlig protokollen om Irland og Nordirland – blive gennemført den 1. januar.

Den 17. december mødtes Det Blandede Udvalg EU-UK for at godkende alle formelle afgørelser og andre praktiske løsninger i forbindelse med gennemførelsen af udtrædelsesaftalen. Som led i disse gensidigt aftalte løsninger har Det Forenede Kongerige indvilliget i at trække de omstridte klausuler i sit lovforslag om det indre marked (“UK Internal Market Bill”) tilbage og vil ikke indføre lignende bestemmelser i lovforslaget om beskatning.

Næste skridt

Ikrafttrædelsen af handels- og samarbejdsaftalen er af særlig hastende karakter.

 • Det Forenede Kongerige har som tidligere medlemsstat omfattende forbindelser til EU på en lang række økonomiske og andre områder. Hvis der ikke findes nogen gældende ramme for forbindelserne mellem Unionen og Det Forenede Kongerige efter den 31. december 2020, vil disse forbindelser blive væsentligt forstyrret til skade for enkeltpersoner, virksomheder og andre interessenter.
 • Forhandlingerne kunne først afsluttes på et meget sent tidspunkt inden overgangsperiodens udløb. Sådan en sen tidsplan bør ikke bringe Europa-Parlamentets ret til demokratisk kontrol i fare i overensstemmelse med traktaterne.
 • I lyset af disse ekstraordinære omstændigheder foreslår Kommissionen, at aftalen anvendes midlertidigt i en begrænset periode indtil den 28. februar 2021.

Kommissionen vil hurtigt foreslå rådsafgørelser om undertegnelse og midlertidig anvendelse samt om indgåelse af aftalen.

Rådet skal derefter med enstemmighed blandt alle 27 medlemsstater vedtage en afgørelse om bemyndigelse til undertegnelse af aftalen og midlertidig anvendelse heraf fra den 1. januar 2021. Når denne proces er afsluttet, kan handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og Det Forenede Kongerige formelt undertegnes.

Europa-Parlamentet vil derefter blive anmodet om at godkende aftalen.

Som et sidste skridt fra EU’s side skal Rådet vedtage afgørelsen om indgåelse af aftalen.

Flere oplysninger

Mere information om Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union og om udtrædelsesaftalen