Et socialt Europa: Mere gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår for arbejdstagerne i EU

EU-landene skal senest i dag have gennemført direktivet om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i deres nationale lovgivning. Direktivet sikrer mere omfattende og tidssvarende rettigheder og beskyttelse for EU’s 182 millioner arbejdstagere.

Med de nye regler vil arbejdstagerne have ret til mere forudsigelige arbejdsvilkår, eksempelvis vedrørende opgaver og arbejdstid. De vil ligeledes have ret til at modtage rettidige og mere fuldstændige oplysninger om væsentlige aspekter af deres arbejde, f.eks. arbejdssted og løn. Dette markerer et vigtigt skridt i retning af et stærkt socialt Europa og er med til at gøre den europæiske søjle for sociale rettigheder til en håndgribelig realitet for mennesker i hele EU.

Kommissær med ansvar for beskæftigelse og sociale rettigheder, Nicolas Schmit, udtaler: “Direktivet om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår er direkte affødt af den omskiftelighed, der præger vores arbejdsmarkeder. Folk har ret til mere fuldstændige oplysninger om deres ansættelsesvilkår og mere forudsigelighed i tilværelsen. De nye regler vil være med til at sikre kvalitetsjob og give arbejdstagerne stabilitet og mulighed for at planlægge deres hverdag.”  

Arbejdstagerrettigheder udvides og tilpasses et forandret arbejdsmarked

Med direktivet om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår har arbejdstagerne i EU ret til:

  • mere fuldstændige oplysninger om de væsentlige aspekter af deres arbejde, modtaget tidligt og skriftligt
  • en grænse for varigheden af prøvetiden i starten af jobbet på seks måneder
  • at tage et andet job hos en anden arbejdsgiver; begrænsninger i denne ret skal begrundes i objektive forhold
  • at blive oplyst på forhånd og med en rimelig frist, hvornår arbejdet skal udføres — gælder især for arbejdstagere med uforudsigelige arbejdstider og arbejde på tilkaldebasis
  • effektive foranstaltninger, der forhindrer misbrug af ansættelser uden et fast timetal
  • at modtage et skriftligt svar på en anmodning om overførsel til et andet mere sikkert job
  • at modtage den relevante obligatoriske uddannelse uden omkostninger, når arbejdsgiveren har pligt til at sørge herfor.

Det anslås, at yderligere 2-3 millioner arbejdstagere er i usikre eller ikkestandardmæssige ansættelsesformer, herunder deltidsarbejde, midlertidigt arbejde og arbejde på tilkaldebasis, og disse vil nu have ret til oplysninger om deres ansættelsesvilkår og ny beskyttelse, f.eks. retten til mere forudsigelighed i arbejdet. Samtidig tages der i direktivet hensyn til behovet for fleksibilitet ved ikkestandardmæssig beskæftigelse, så de hermed forbundne fordele for arbejdstagerne og arbejdsgiverne bevares.

Direktivet vil ligeledes gavne arbejdsgiverne ved at sikre, at arbejdstagerbeskyttelsen følger den seneste udvikling på arbejdsmarkederne ved at reducere de administrative hindringer for arbejdsgiverne, f.eks. ved at gøre det muligt at give oplysninger elektronisk, og ved at skabe lige vilkår for arbejdsgiverne i EU, herunder fair konkurrence og et fælles minimumsniveau for arbejdstagerrettigheder.

De næste skridt

EU-landene skal gennemføre direktivet i deres nationale lovgivning senest i dag. Derefter vil Kommissionen vurdere fuldstændigheden og foreneligheden af de nationale foranstaltninger, som EU-landene hver især har bebudet, og eventuelt gribe ind.

Baggrund

den europæiske søjle for sociale rettigheder er “sikker og fleksibel beskæftigelse” og “oplysninger om ansættelsesvilkår og beskyttelse i tilfælde af afskedigelser” væsentlige principper for retfærdige og rimelige arbejdsvilkår. Det anføres, at arbejdstagerne har ret til ved ansættelsesforholdets start at blive underrettet skriftligt om deres rettigheder og pligter i forbindelse hermed, herunder om prøvetiden.

Det nye direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår (EU/2019/1152) erstatter direktivet om den skriftlige erklæring (91/533/EØF), som har været gældende siden 1991 og sikrede arbejdstagerne retten til at blive oplyst skriftligt om væsentlige punkter i ansættelsesforholdet ved dettes begyndelse.

Dagens vigtige fremskridt ledsages af endnu et i morgen i forbindelse med den europæiske søjle for sociale rettigheder. EU-reglerne om at forbedre balancen mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner, der blev vedtaget i 2019, skal gennemføres af EU-landene senest den 2. august 2022.